Natuurnetwerk neemt in kwaliteit toe

(26 januari 2022)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verbindt natuurgebieden met elkaar. Zeldzame planten en dieren krijgen zo meer kans zich te verspreiden. Voor een optimaal netwerk is het nodig om op sommige plekken de grens aan te passen. Voor de belangrijkste aanpassingen neemt de provincie Noord-Holland nu een concept-besluit.

Dit concept-besluit maakt onderdeel uit van een groter besluit waarin meer grensaanpassingen worden meegenomen. Daarover volgt in de zomer een definitief besluit.

Het gaat nu om grensaanpassingen in Castricum, Oostelijke Vechtplassen, Waterland-Oost en Zuid-Kennemerland. Deze gebieden zijn een belangrijke verbinding in het Natuurnetwerk. Het concept-besluit geeft deze grondeigenaren en pachters duidelijkheid over welke gronden binnen of buiten het Natuurnetwerk (komen te) liggen. Dit heeft mogelijk invloed op onder andere het natuurbeheer dat zij doen of hun bedrijfsvoering. Bekijk de voorgestelde grensaanpassingen op de website

Concept-besluit

Elk half jaar beoordelen Gedeputeerde Staten alle binnengekomen verzoeken tot grensaanpassingen van het NNN. Deze grensaanpassingen worden samen met alle andere verzoeken zes weken ter inzage gelegd. Dit is naar verwachting in maart. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. Waarna in de zomer een definitief besluit volgt. 

Natuurnetwerk neemt in kwaliteit toe

Natuurnetwerk Nederland

De grenzen van het Natuurnetwerk zijn in 1990 door het Rijk ingetekend. De provincie heeft de taak om het NNN in 2027 af te ronden. Hiervoor is het belangrijk om na te gaan of de grenzen nog steeds logisch zijn en waar nodig aan te passen. Zo komen percelen met kansen voor de natuur in het netwerk te liggen en percelen met minder natuurwaarde juist buiten het NNN. Het netwerk neemt daarmee niet toe in omvang, maar wel in kwaliteit.

Gebiedsproces

De provincie werkt in 24 deelgebieden aan het versterken van de natuur via een gebiedsproces. Hierbij worden opgaven zoals afronding van het NNN, herstel van Natura 2000-gebieden en afname van stikstofuitstoot en -neerslag samen aangepakt. Meer informatie over het proces per gebied vindt u op de website Natuurversterking.