Provincie Noord-Holland versterkt natuur Waterland-Oost

(28 januari 2022)

Voor het beschermen van de kwetsbare natuur in Waterland-Oost is een ontwikkelvisie opgesteld voor het gebied Peereboom, Opperwoud en De Nes.

De provincie Noord-Holland heeft in dit gebied als doel om de veenweiden, biodiversiteit en waterkwaliteit te versterken door een aaneengesloten natuurgebied te maken. Hiervoor zijn zowel op het land als in het water aanpassingen nodig.

Gesprekken met eigenaren, beheerders en betrokken partijen vormen samen met een agrarische visie en ecologisch advies de basis voor de ontwikkelvisie. Peereboom, Opperwoud en De Nes (PON) wordt een mozaïek aan verschillende leefgebieden, geschikt voor (weide)vogels en vissoorten. Het gebied is daarmee een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit netwerk versterkt en verbindt natuurgebieden, waardoor zeldzame planten en dieren meer kans krijgen om zich te verspreiden en voort te planten.

Provincie Noord-Holland versterkt natuur Waterland-Oost

Inrichting en beheer

Het gebied wordt zo goed mogelijk ingericht en beheerd voor de natuur, met aandacht voor vogels, water en vis. In de ontwikkelvisie staan de belangrijkste kaders. Voor het goed beheren van die natuur zijn gezonde agrarische bedrijven nodig. Het zal per bedrijf verschillen hoe zij een bijdrage kunnen en willen leveren. Dit jaar stelt de provincie in overleg met eigenaren en beheerders een inrichtings- en beheerplan op. Hierin staat omschreven hoe de natuur eruit komt te zien, welk beheer en onderhoud nodig is en wie dat op zich neemt.

Waterkwaliteit

Water speelt een belangrijke rol, voor zowel de agrarische bedrijven als planten en dieren in het gebied. Voor de ontwikkelvisie is met eigenaren en beheerders gesproken over wensen, zorgen en mogelijkheden. Zo wordt er geen extra ruimte gemaakt voor het opslaan van regenwater. Doorspoeling van schoner water uit het Markermeer moet leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit. Ook is vernatting in het gebied nodig door betere greppelstructuren aan te leggen. Dit moet zorgen voor vochtigere omstandigheden met meer kruiden en insecten, waar de (jonge) vogels van profiteren. De mate van vernatting zal verschillen van noord naar zuid.

Ecologisch systeem Markermeer-IJmeer

Daarnaast werkt de provincie aan de uitwerking van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realiseren van een zachte overgang van land naar water. Een grotere en zachtere oever is geschikt voor recreatie en beter voor de waterflora en vissen. Hiervoor wordt gekeken naar mogelijke verbindingen van het Markermeer met de buiten- en binnendijkse polders. 

Dijk van een Kust

Gekoppeld aan de Markermeerdijkversterking loopt het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit (APRK) kustzone Hoorn – Amsterdam. Samen met de dijkversterking wil de provincie kansen voor recreatie, cultuurhistorie en natuurontwikkeling benutten, met als motto ‘Werken aan een Dijk van een Kust’. De natuurontwikkeling van de PON is hier een onderdeel van.

Meer informatie over het versterken van de natuur in Peereboom, Opperwoud en De Nes staat op de projectpagina Waterland-Oost.