Gewijzigde Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 treedt 15 juni in werking

(02 juni 2022)

Provinciale Staten hebben afgelopen maandag 23 mei 2 Omgevingsverordeningen vastgesteld: de aangepaste Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH2022).

De grootste verandering met dit besluit is dat de afspraken uit de Regionale Energie Strategieën (RES’en) bepalend zijn als het gaat om de mogelijkheden voor windturbines op land. Noord-Holland maakt hiermee ruimte voor de energietransitie. 

RES’en leidend voor windturbines

In de Omgevingsverordeningen zijn alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, zoals regels over milieu, geluid, landschap en natuur. Zowel in de OV NH2022 als in de 1e partiële herziening van de OV NH2020 is opgenomen dat de afspraken gemaakt in de RES’en leidend zijn voor het onderdeel wind op land. Dat betekent dat de nu nog geldende bovenwettelijke maatregelen voor wind op land komen te vervallen; de 600 meter afstandseis tot gevoelige bestemmingen en de 3 op een lijneis en de maximale ashoogte van 120 meter. Het verbod op windturbines in Noord-Holland Noord en het verbod ‘tenzij vergunning’ voor Noord-Holland Zuid vervallen ook. De gewijzigde OV NH 2020 geldt vanaf 15 juni 2022. De OV NH2022 treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking, naar verwachting op 1 januari 2023.

Jaarlijkse cycluswijzigingen

Noord-Holland kent diverse werkingsgebieden. Hierin staat aangegeven waar in de provincie welke regels gelden, welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Alle werkingsgebieden staan aangegeven op de digitale kaart van de provincie. Door specifieke ontwikkelingen in een gebied of vanwege wensen uit de omgeving kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied aan te passen. Om voor een herkenbare en voorspelbare werkwijze te zorgen wil de provincie dit 2 keer per jaar doen, om vervolgens op 1 juli en 1 januari in werking te treden. 

Ook wil de provincie jaarlijks de verordening actualiseren, bijvoorbeeld om nieuw beleid erin op te nemen. Een voorbeeld van nieuw beleid is de kortgeleden aangenomen Datacenterstrategie. De eerstvolgende inhoudelijke herziening wordt op 13 juni 2022 in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK) besproken en eind augustus 2022 ter inzage gelegd. Naar verwachting treedt de gewijzigde OV NH 2022 tegelijk met de Omgevingswet in werking, op 1 januari 2023. 

Meer informatie over de herziening volgt op een later moment. 

Tekening van Driehuizen