Provincie publiceert jaarlijkse beoordeling gemeenten

(09 juni 2022)

De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen op het gebied van financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.

Archiefmappen in een kast.

De provincie houdt toezicht op de taken van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de beoordelingen wordt bepaald of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig kan de provincie slechte besluiten zelfs ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Uit de beoordeling 2021 blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen voor 15 Noord-Hollandse gemeenten.

Financieel toezicht

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor gemeenten, ook op financieel gebied. De coronacrisis zorgde voor een ongekende tijd, met onzekerheden die hun schaduw wierpen op de begroting. De gemeenten zijn voor deze coronalasten vanuit het Rijk gecompenseerd. Toch kwam de financiële positie van gemeenten – net als in voorgaande jaren – opnieuw onder druk te staan. Dit was vooral voelbaar in het sociaal domein: gemeenten moesten vaak opnieuw vergaande bezuinigingsmaatregelen nemen om tot een structureel een reëel sluitende begroting te komen. Daardoor hebben de gemeenten minder financiële armslag. 

Toezicht op taken vergunningverlening, toezicht en handhaving

Sinds 2018 was er een kleine verslechtering te zien van de resultaten. De beoordelingen over 2021 zijn iets positiever. Dit laat zien dat gemeenten scherper zijn op hun VTH-taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving. Desondanks leverden 10 gemeenten hun documenten niet of te laat aan. Dit resulteerde in de beoordeling niet-adequaat. 

Toezicht op informatie- en archiefbeheer

Op het gebied van informatie- en archiefbeheer hebben gemeenten nog veel te doen. Het kost veel tijd om op een verantwoorde manier de overstap te maken van papieren archieven naar een volledig digitale werkomgeving. De coronapandemie had invloed op de ontwikkelingen in het informatiebeheer van gemeenten. Trajecten waarbij medewerkers fysiek aanwezig moeten zijn, zoals het bewerken van papieren archieven, liepen vertraging op. Aan de andere kant nam digitaal werken juist een grote vlucht, omdat medewerkers vanuit huis bij alle informatie moesten kunnen. De meeste organisaties hebben de test van het thuiswerken doorstaan: de netwerken, hardware en infrastructuren waren hierop grotendeels ingericht. In het digitale informatiebeheer zijn geen grote moeilijkheden geconstateerd.

Toezicht op huisvesting van verblijfsgerechtigden

De druk op de woningmarkt in Noord-Holland was in 2021 onveranderd hoog. Ook waren bij het huisvesten van verblijfsgerechtigden de beperkingen door het coronavirus nog merkbaar. De meeste gemeenten hebben zich desondanks ingespannen om aan de taakstelling te voldoen. 

Alle resultaten van de beoordelingen uit 2021 zijn nu te zien op de pagina Interbestuurlijk toezicht. Om de beoordelingen inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in een interactieve kaart. Deze kaart laat ook zien wat de resultaten waren in 2017, 2018, 2019 en 2020

Meer weten over Interbestuurlijk Toezicht? Kijk dan de video (YouTube).