Stuurgroep Verbinding A8-A9 blikt terug op afgelopen maanden

(28 maart 2022)

Op donderdag 24 maart kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 bijeen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten.

Werkbezoek Broekpolder

Op vrijdag 11 maart brachten gedeputeerde Olthof, wethouder de Vries en wethouder van de Berg een werkbezoek aan de woonwijk Broekpolder. Zij spraken met bewoners uit het Heemskerkse en Beverwijkse deel van de wijk over hun zorgen rondom de mogelijke aanleg van de Verbinding A8-A9 in de toekomst. Het bezoek was een vervolg van hun bezoek aan de wijk in september 2021.

Besluitvorming Landschapsplan 

In december 2021 besloten GS positief over het landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9. Gedeputeerde Olthof zei daarover toen: “Met de uitvoering van het volledige maatregelenpakket van het landschapsplan is het mogelijk de weg aan te leggen, de Stelling van Amsterdam te verbeteren én extra overlast voor de Broekpolder te voorkomen. We staan wel voor een grote financiële uitdaging: de investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim € 900 miljoen. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase.” 

GS legden het landschapsplan vervolgens ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Na technische presentaties aan zowel statenleden als gemeenteraadsleden, stemden PS met een ruime meerderheid in met het landschapsplan. De volgende stap is nu dat de provincie in gesprek gaat met het Rijk en de partners om te komen tot een strategie voor de financiering van het project. En daarnaast wordt het landschapsplan door de minister van OCW aangeboden aan UNESCO. De leden van de stuurgroep wisselden met elkaar van gedachten over het vervolg van het project.

Inrichtingsplan Stationsgebied Krommenie/Assendelft

De provincie investeert, samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad, in maatregelen die de leefbaarheid in en rond de N203 bij Krommenie en Assendelft op korte termijn verbeteren. Eén van die maatregelen is het herinrichten van het stationsgebied Krommenie/Assendelft. Hiervoor is het afgelopen jaar samen met een grote groep bewoners en belanghebbenden een ontwerp gemaakt. Op 15 maart stemden GS in met het ontwerp, waarvoor het typische Zaanse landschap de inspiratie vormde. Het toevoegen van bomen en groen langs dit deel van de N203 is ook onderdeel van het ontwerp. De volgende stap is om het ontwerp in detail uit te werken. Daarna kunnen de aanpassingen aan het stationsgebied uitgevoerd worden. Dat gaat naar verwachting in 2023 plaatsvinden. De leden van de stuurgroep spraken ook over de voortgang bij de andere maatregelen van het Programma Krommenie.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.