Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 23 mei 2022

(24 mei 2022)

Provinciale Staten van Noord-Holland stelden de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 vast en besloten negatief over referendumverzoeken van Stichting Windalarm hierover.

PS stemden unaniem in met Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027 en het Regionaal Toekomstbeeld Fiets.

De Provinciale Statenvergadering van 23 mei was een vergadering met veel voorstellen, moties, amendementen en discussie tijdens interpellatie debatten. Belangstellenden kunnen de vergadering en de stemmingen terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl

Extra regels plaatsen windmolens vervallen

In de Omgevingsverordening zijn alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, zoals regels over milieu, geluid, landschap en natuur. De bovenwettelijke regels voor het plaatsen van windmolens vervallen in Noord-Holland met het vaststellen door Provinciale Staten (PS) van de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 (de zogenaamde Eerste partiële herziening van de Omgevingsverordening 2020). PS besloten ook dat hierover geen referendum wordt gehouden. 

Bovenop de landelijke regels voor het plaatsen van windmolens had Noord-Holland sinds 2015 extra regels voor het plaatsen van windmolens op land: een minimale afstand van 600 meter tot bebouwing, tenminste 3 windmolens op een rij en een ashoogte van maximaal 120 meter. Met de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 stelden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) aan PS onder meer voor om deze extra provinciale regels voor windmolens te laten vervallen. 

Geen referendum 

De Stichting Windalarm wilde met een referendum voorkomen dat de extra regels voor het plaatsen van windmolens vervallen. In Noord-Holland kunnen inwoners een verzoek indienen voor een referendum (correctief raadgevend) over een besluit. Zo’n referendum kan alleen gaan over een geheel besluit van PS en niet over een deel daarvan. Daarom gingen de referendumverzoeken van Windalarm over de Omgevingsverordening 2022 en over de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 met het besluit de ‘Eerste partiële herziening van de 'Omgevingsverordening 2020’. 

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 23 mei 2022

PS besloten negatief over de referendumverzoeken van de Stichting Windalarm over de verordeningen: er komt geen referendum. PS mandateerden commissaris van Koning Arthur van Dijk om in afstemming met de fractievoorzitters een motivatie te formuleren over de besluiten over de referendumverzoeken. Publicatie hiervan volgt op een later moment. Meer informatie over het organiseren van een referendum staat hier op deze pagina

Stemming Omgevingsverordening 2022 en aanpassing Omgevingsverordening 2020

PS stemden met een ruime meerderheid in met ‘Eerste partiële herziening van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020’. CU, D66, DENK, GL, LNH, PvdD, PvdA, SP en VVD stemden voor. Een ruime meerderheid van PS ging akkoord met het voorstel van de SP om apart te stemmen over het ‘delegatiebesluit’ bij de Omgevingsverordening waarmee PS de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsverordening aan GS delegeren. Voor het delegatiebesluit zelf was er een meerderheid. Een ruime meerderheid van PS stemde in met de andere delen van de Omgevingsverordening. PvdO, CDA, FVD, JA21, PVV stemden tegen. 

Moties bij Omgevingsverordening 2022

PS namen 4 moties aan bij de Omgevingsverordening 2022. Unaniem stemden ze in met de motie ‘Voorkomen faunaslachtoffers bij windenergie borgen’ van PvdD, DENK, SP, LNH en JA21. Voor de motie ‘Meerdere pilots verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ vonden PvdD en SP een zeer ruime meerderheid. Ook voor de motie ‘Waterbelangen borgen’ vonden PvdD en SP een ruime meerderheid. PS stemden verder met een ruime meerderheid in met de motie ‘Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN’ van SP, D66 en PvdD. 

Stemming referendumverzoeken

Met een hoofdelijke stemming op verzoek van de fractie van FVD waarbij ieder afzonderlijk Statenlid zich voor of tegen het voorstel uitsprak, verwierpen PS de referendumverzoeken van Stichting Windalarm, met 28 stemmen voor 26 stemmen tegen. Statenleden van D66, GL, PvdA en VVD stemden voor het afwijzen van de verzoeken. 

Afscheid en beëdiging Statenleden

Sandra Doevendans (PvdA) nam afscheid van PS. “We hebben je leren kennen als iemand die makkelijk spreekt en de daad bij het woord voegt. Je bent een mooi voorbeeld van hoe het Statenlidmaatschap ingevuld kan worden.”, aldus commissaris van de Koning Arthur Van Dijk in zijn afscheidswoord. Daarna nam hij de eed af bij het nieuwe Statenlid Siman Abdi (PvdA). Statenlid Gerard den Hartog was lid van de VVD-fractie en gaat verder als lid van de JA21-fractie. 

Actieagenda actieve mobiliteiten Regionaal Toekomstbeeld Fiets

PS stemden unaniem in met Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027 en het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. De Actieagenda actieve mobiliteit gaat over de plek in het ruimtelijk beleid van en investeringen in actieve mobiliteit, zoals lopen en fietsen. Het Toekomstbeeld Fiets beschrijft ambities en opgaven voor het fietsnetwerk. Statenleden spraken bij deze voorstellen van GS onder meer over het belang van bloemrijke bermen, doorfietsroutes, veiligheid en voorrang voor fietsers op doorfietsroutes. Statenleden vroegen aandacht voor de mobiliteit in het Noorden van Noord-Holland, voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, voor recreatieve fietsroutes en schoolroutes. Gedeputeerde Jeroen Olthof ging uitgebreid in op de voorstellen en vragen van Statenleden. PvdD, GL, D66 vonden een zeer ruime meerderheid voor de motie ‘Aantrekkelijke doorfietsroutes’. PS stemden unaniem in met de motie ‘Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking’ van D66, PvdD, GL, CU en VVD. Voor hun motie ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ vonden CU, SP en JA21 een ruime meerderheid. 

Hybride vergaderen en online stemmen

De Statenleden waren gedeeltelijk fysiek aanwezig en vergaderden deels online. PS stemden ’s avonds online over de ingediende voorstellen, amendementen en moties. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt hybride vergaderen en online stemmen mogelijk. 

Terugkijken, alle stemmingen en meer informatie 

Belangstellenden kunnen de vergadering online terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Bij 'PS besluitvorming' vinden zij daar ook de overzichten van de wijze waarop de Statenleden stemden over de voorstellen, moties en amendementen, door te klikken op het pijltje in het blauwe vakje bij het betreffende agendapunt, met uitzondering van de stemming over de referendumverzoeken die hoofdelijk plaatsvond. Meer informatie is te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 23 mei 2022