Elektriciteitsnet De Weel en Middenmeer wordt uitgebreid

(19 mei 2022)

Om de opgewekte duurzame energie door te provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de vraag naar elektriciteit, zijn tussen Middenmeer en De Weel extra elektriciteitskabels nodig. Om de aanleg hiervan mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Holland in overleg met de betrokken gemeenten een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld, dat is vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie.

Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De vraag naar en het aanbod van elektriciteit is enorm gegroeid in Noord-Holland. Samen met de netbeheerders en gemeenten doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet waar nodig zo snel mogelijk wordt uitgebreid en versterkt. Met dit provinciale inpassingsplan werken wij graag mee aan de realisatie van deze broodnodige versterking, waarmee woningen en bedrijven van elektriciteit worden voorzien en de energie van zonnepanelen en windmolens in de Kop van Noord-Holland op het net kan komen.”

Ongewijzigd

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan van de provincie dat meerdere gemeenten beslaat. Het provinciaal inpassingsplan voor de elektriciteitsleidingen tussen hoogspanningsstations De Weel en Middenmeer dateert al uit 2016.

Op verzoek van netbeheerder TenneT is het in 2016 vastgestelde tracédeel om technische redenen nu op 10 locaties iets aangepast in het tracé tussen de 150kV stations De Weel en Middenmeer. De gewijzigde ligging van het ondergronds 150kV kabeltracé is besproken met alle betrokken grondeigenaren en vastgelegd in een gebruiksovereenkomst met TenneT.

Het ontwerp wijzigingsplan tracé 3 De Weel – Middenmeer is gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Het door Gedeputeerde Staten op 17 mei vastgestelde wijzigingsplan tracé 3 De Weel – Middenmeer is daarom niet meer gewijzigd.