Noord-Holland actualiseert Omgevingsverordeningen

(10 november 2022)

De provincie actualiseert jaarlijks de regels over de inrichting van de ruimte, zoals die opgenomen zijn in de Omgevingsverordeningen van Noord-Holland. Ook worden de grenzen in de werkingsgebieden van de verordening aangepast.

De haven van Amsterdam.

Iedereen heeft eerder dit jaar op deze voorgestelde wijzigingen kunnen reageren. 

Werkingsgebieden

In de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022) zijn gebieden benoemd waar uitgebreid omschreven staat welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Deze zogeheten werkingsgebieden staan op de digitale kaart van de provincie aangegeven. Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied aan te passen. Gedeputeerde Staten (GS) willen daarom in enkele van deze werkingsgebieden, zoals Landelijk Gebied en Industriegebied van Provinciaal Belang, wijzigingen aanbrengen

Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022

Noord-Holland houdt de OV NH2022 actueel door deze aan te vullen met nieuw beleid en regels, zoals het nieuwe datacenterbeleid, rangorde bij waterschaarste in het IJsselmeergebied en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Andere wijzigingen zijn het gevolg van bestuurlijke toezeggingen, reacties ontvangen tijdens overleg met partners en moties van Provinciale Staten (PS). GS hebben nu het eindconcept vastgesteld en leggen dit ter vaststelling voor aan PS. De aangepaste Omgevingsverordening NH2022 treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking. 

Omgevingswet uitgesteld

De Omgevingswet zou op 1 januari 2023 in werking treden. Tegelijkertijd zou de OV NH2022 gaan gelden, waarmee de provinciale regels in lijn gebracht zijn met de Omgevingswet. Omdat de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, wordt automatisch ook de inwerkingtreding van de OV NH2022 uitgesteld en geldt de OV NH2020 langer. Om de Omgevingsverordening NH2020 actueel te houden, is ervoor gekozen om die op onderdelen gelijk te trekken met de gewijzigde OV NH2022.

Meer informatie

Van maandag 22 augustus tot en met maandag 3 oktober hebben de voorgestelde wijzigingen ter inzage gelegen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een reactie door middel van de Nota van Beantwoording. 

GS leggen de gewijzigde Omgevingsverordeningen en werkingsgebieden, inclusief de Nota van beantwoording en onderliggende stukken, ter bespreking of besluitvorming voor aan PS. Ter voorbereiding op de PS vergadering in december behandelt de Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK) op 28 november 2022 deze voorgestelde wijzigingen. 

Na vaststelling gelden de gewijzigde OV NH2020 en de gewijzigde werkingsgebieden vanaf 1 januari 2023. De gewijzigde OV NH2022 treedt, tegelijk met de Omgevingswet, in werking op 1 juli 2023. Meer informatie is te vinden op de pagina Omgevingsverordeningen