Verduurzaming bedrijventerreinen centraal tijdens werkbezoek college van GS in Westfriesland

(11 oktober 2022)

Het college van Gedeputeerde Staten ging op dinsdag 11 oktober in gesprek met de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in Westfriesland. ‘Hoe verwezenlijken we onze ambities in samenhang met de verschillende ruimteclaims die er liggen?' Die vraag stond centraal tijdens het bezoek aan Noord-Holland Noord (NHN).

Wat is daarvoor nodig in de samenwerking tussen gemeenten en provincie? “Door nauw met elkaar samen te werken, kunnen we een versnelling aanbrengen in het bereiken van onze ambities.” 

De dag werd afgesloten met de ondertekening van de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen door gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter.
Tijdens de bijeenkomst met de colleges kwam aan de orde hoe nieuwe energie, waaronder aardwarmte, een plek in de regio krijgt en hoe de woningbouw in de 7 gemeenten in Westfriesland versneld kan worden. Ook met betrekking tot de ontwikkeling van het landschap en de congestie van het energienet ligt een grote gezamenlijke opgave.

Verduurzaming bedrijventerreinen centraal tijdens werkbezoek college van GS in Westfriesland

Een bustour leidde het gezelschap langs verschillende locaties waar vraagstukken spelen op het gebied van huisvesting van buitenlandse werknemers, klimaatadaptatie, natuur en recreatie. 
Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: “Deze dag liet onder meer zien dat de samenwerking, de organisatiegraad van het bedrijfsleven in de regio bijzonder is. Het Duurzaam Ondernemersloket, mede ondertekenaar van de Green Deal Duurzame Bedrijventerreinen, is een mooi voorbeeld, waaraan ook de provincie bijdraagt. Ik ben blij om te zien dat het samenwerken van de gemeenten met maatschappelijke partners en bedrijfsleven flexibel is, en dat er indien nodig snel kan worden gehandeld. Dat heeft deze regio nodig, en dit levert mooie resultaten op.”

De provincie, Westfriese gemeenten, Omgevingsdienst NHN en Duurzaam Ondernemersloket willen ondernemers zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren om hun bedrijfspand te verduurzamen op weg naar energieneutrale bedrijventerreinen. Voor bedrijven die per jaar 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan gebruiken, geldt sinds enkele jaren een energiebesparingsplicht. Dit betekent dat ze alle energiebesparende maatregelen die ze binnen 5 jaar terug kunnen verdienen móeten uitvoeren. In de Green Deal spreken zij af om ondernemers te ontzorgen die stappen zetten in hun energietransitie. 

Uitzicht op Enkhuizen