Natuurverbetering Het Hol dit jaar verder aangepakt

Om de karakteristieke laagveennatuur van Het Hol in de Oostelijke Vechtplassen niet alleen te behouden maar ook verder te ontwikkelen, wordt de natuur in dit gebied verbeterd. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd.

Nog dit jaar wordt gestart met baggeren en met het aanpassen van het watersysteem. In een volgende fase gaat het om natuurinrichting en -herstelmaatregelen. 

Luchtfoto Het Hol.

Met plaggen, baggeren en het herinrichten van het watersysteem gaat de voedselrijkdom van het water omlaag en wordt het kalkrijke kwelwater beter benut. Dit is goed voor kalkminnende plantensoorten die bij deze bijzondere laagveennatuur horen.

Werkzaamheden

In fase 1 wordt gebaggerd en wordt het watersysteem geoptimaliseerd. Zo wordt nieuwe fosfaatbelasting beperkt en de nog aanwezige kwel optimaal benut: ‘het goede water op de goede plek’. Baggeren is nodig om de Natura 2000-doelen en de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) in het gebied te halen. De werkzaamheden zorgen voor verbetering van de bestaande natuur en een betere uitgangssituatie voor nieuwe natuur. Eind 2023 wil Natuurmonumenten starten met fase 1 en gaat vooraf de omgeving hierbij betrekken.
  
In fase 2 wordt de natuur in Het Hol ingericht, ontwikkeld en hersteld. Het gaat om percelen afgraven, petgaten graven en het aanleggen van een toegangsweg voor het beheer. Ook wordt verder gewerkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In Het Hol gaat het om de ontwikkeling van 60 hectare nieuwe natuur. Een belangrijk onderdeel van fase 2 is het onderzoeken van mogelijkheden voor natuurontwikkeling op de percelen die zijn aangewezen als natuurgrond. Fase 2 staat gepland voor 2025/2026 en wordt uitgevoerd door de provincie.

De stuurgroep van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is akkoord met de vervolgaanpak voor Het Hol. De afspraken tussen de provincie en Natuurmonumenten worden momenteel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat ging eraan vooraf?

In juni 2021 stelde de stuurgroep van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen een concept inrichtings- en beheerplan vast. Sindsdien zijn diverse onderzoeken naar het watersysteem uitgevoerd en is de baggerstrategie verder uitgewerkt. Er is aanvullende financiering gezocht, de stand van zaken van de grondverwerving is in beeld gebracht en de mogelijkheden voor het realiseren van een toegangsweg voor het beheer van het gebied zijn verkend.