Analysedocument Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord

Begin 2023 is er een traject gestart om een bovenregionale, integrale visie voor Noord-Holland Noord op te stellen. Eerste resultaat is een analysedocument.

Het Analysedocument Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord (pdf, 11 MB) draagt 4 actuele en urgente thema’s aan voor Noord-Holland Noord.

Het Rijk wil regie gaan voeren in de ruimte, vanwege de grote en complexe ruimtelijke opgaven in Nederland. Ter voorbereiding daarvan overhandigt elke provincie een Ruimtelijk Voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken. Voor Noord-Holland Zuid put het Ruimtelijk Voorstel Noord-Holland uit de ontwikkelperspectieven van de verschillende NOVEX-gebieden. Voor Noord-Holland Noord ontbreekt nog een bovenregionale, integrale visie.

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een analysedocument voor Noord-Holland Noord, de basis voor de bovenregionale visie. Dit was een gezamenlijk traject met overheden (gemeenten, provincie, waterschap en Rijk) en niet-overheden (bijvoorbeeld PWN, Liander, ANWB, Economisch Forum). Het analysedocument is het eerste resultaat van dit traject en draagt 4 actuele en urgente thema’s aan, waarop meerjarige samenwerking met het Rijk noodzakelijk is:

  1. Zoetwaterbeschikbaarheid en waterveiligheid 
  2. Energienetwerken 
  3. Transitie landelijk gebied (landbouw en natuur) 
  4. Leefbare steden en regio’s (woningbouw, mobiliteit, economie, voorzieningenniveau, brede welvaart, gezonde leefomgeving)

In het Ruimtelijk Voorstel worden deze thema’s agenderend genoemd. Daarnaast is het analysedocument een bijlage bij het Ruimtelijk Voorstel. 

Planning

Het concept Ruimtelijk Voorstel wordt in januari 2024 besproken in GS. Daarna vinden er overleggen plaats over dit concept. Naar verwachting stellen GS begin april 2024 het Ruimtelijk Voorstel en alle bijlagen definitief vast. Het analysedocument is de basis voor het ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord. De komende 2 jaar werken overheden en niet-overheden gezamenlijk aan het Ontwikkelperspectief. Meer informatie is te vinden in deze brief (pdf, 4 MB).