Bewoners Horstermeerpolder denken mee met voorbeeldschetsen voor herinrichting

Een gedeelte van het zuiden van de Horstermeerpolder ligt in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Samen met betrokkenen, waaronder Natuurmonumenten, Waterschap AGV en de bewonersvereniging Horstermeerpolder, werkt de provincie aan een inrichtingsplan dit gebied.

Het doel van het inrichtingsplan is om te zorgen voor een leefomgeving die gunstig is voor bijzondere moerasvogels, zoals de roerdomp, de snor en de purperreiger, en andere dieren, zoals de zeggekorfslak en de Noordse woelmuis.

570x338 Afbeelding Bewonersavond Horstermeerpolder Zuid 1 nov 2023_aanwezigen

Bewoners reageren op kaartbeelden

In juni zijn bewoners tijdens een informatieavond geïnformeerd over de doelstellingen voor het gebied en de randvoorwaarden voor natuurontwikkeling in de Horstermeerpolder Zuid. In november vond een tweede informatieavond plaats waarbij een team van landschapsarchitecten een presentatie gaf met enkele voorbeelden van mogelijke natuurinrichting. Bewoners toonden hun betrokkenheid en stelden verschillende vragen over de kosten, de natuurdoelen, het beheer en de beleefbaarheid. Deze vragen gaven inzicht in de wensen van de bewoners en zullen waar mogelijk worden meegenomen in de vervolgplannen. 

Bewoners Horstermeerpolder denken mee met voorbeeldschetsen voor herinrichting

Vervolg

In de eerste helft van 2024 wordt het grondwatermodel verder uitgewerkt. Dit is bepalend voor diverse ontwerpen voor nat rietland en andere natuurtypen. In samenspraak met de projectgroep wordt een concept-inrichtingsplan opgesteld dat tijdens een volgende bewonerssessie wordt besproken. Daarna wordt het concept-inrichtingsplan aangepast en verwerkt tot een definitief inrichtingsplan. 

Lees meer over de pagina Gebiedsproces Horstermeerpolder Zuid.