Nieuwe koers voor Noordzeekanaalgebied

Voor de toekomst van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een nieuwe gemeenschappelijke koers vastgesteld: het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied.

Schip bij woonwijk IJmuiden

Het Noordzeekanaalgebied staat voor veel uitdagingen tegelijk. Daarom werken Rijk, regio en partners samen vanuit 1 gezamenlijke koers. De komende decennia is het Noordzeekanaalgebied van nationaal belang voor het realiseren van forse opgaven. Thema’s als energietransitie, circulaire economie, woningbouw, sterke haven- en industriegebieden én een gezondere leefomgeving komen aan bod in het Ontwikkelperspectief. Ook klimaatadaptatie, versterking van landschap en ecologie zijn belangrijke thema’s. 

Samen sturen op nationale opgaven 

De belangrijkste onderdelen van het Ontwikkelperspectief zijn: 

  • Het ruimtelijke inpassen van de nieuwe energiehoofdstructuur. Hierbij moet je denken aan het aansluiten van zeekabels naar het NZKG, het inpassen van extra transformatoren in het landschap, ondergrondse aansluiting op het nieuwe waterstofnetwerk van Nederland en import en productie van waterstof en groene vloeibare brandstoffen. 
  • De realisatie van de Energiehaven (rond de Averijhaven) en Energiehaven Plus als groeiambitie voor de langere termijn. 
  • Verruiming van beschikbare risicoruimte met name aan de westzijde van Westpoort, in een omgeving waar dat verantwoord mogelijk gemaakt kan worden. Door verruiming van risicoruimte kan het bestaande haven- en industriegebied ruimtelijk intensiever worden gebruikt waardoor het  landschap gespaard wordt in de toekomst. 
  • Verbeteren van wet- en regelgeving voor een gezonde leefomgeving voor omwonenden. 
  • Woningbouw op en rond haven- en industriegebieden. Hiervoor maakt de regio afspraken over het tempo en fasering van verschillende transformatieprojecten in het gebied. De regio gaat door met projecten die al in gang zijn gezet.  Voor toekomstige transformaties in de haven- en industriegebieden vindt wordt om de 4 jaar afstemming plaats. 
  • Stedelijke vernieuwing van naoorlogse wijken. De regio geeft hier extra prioriteit aan locaties waar de leefbaarheid sociaal en fysiek om aandacht vraagt. In Amsterdam Nieuw-West en Zaanstad Oost wordt al geïnvesteerd in vernieuwing. Voor de IJmond wordt een vergelijkbare aanpak voorbereid met provincie en Rijk. 
  • De effecten van klimaatverandering. Om het watersysteem te ontlasten is het uitgangspunt bij alle ontwikkelingen ‘water- en bodem sturend’. Dat betekent bijvoorbeeld: anticiperen op zeespiegelstijging, verzilting voorkomen, rekening houden met droge periodes en tekorten aan zoet water en met periodes met te veel water door hevige buien. Rond het Noordzeekanaal is in de toekomst ruimte nodig in diepe polders om overtollig water te bergen. 

Toekomst Houtrakpolder

Voor de Houtrakpolder, waar nu een strategische reservering ligt voor een mogelijk havenbekken, wordt gekeken of daar combinaties van functies mogelijk zijn. De diepe, verzilte Houtrakpolder is mogelijk een strategische plek voor toekomstige waterberging. Het Ontwikkelperspectief draagt bij aan voorwaarden waarin de ontwikkeling van de Houtrakpolder als havenbekken in de toekomst niet nodig is. Als over een paar jaar blijkt dat er voldoende nautische-, milieu- en fysieke ruimte is in haven- en industriegebieden, kan de reservering in de Houtrakpolder worden geschrapt en kan die worden ingezet voor een andere combinatie van functies, zoals waterberging en ecologie. 

Vierjaarlijkse actualisatie

Het Ontwikkelperspectief is op 19 december 2023 vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincie Noord-Hollland en de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Velsen en Zaanstad. Het Ontwikkelperspectief helpt aangesloten partners in het Bestuursplatform NZKG bij het nemen van besluiten. Dit zijn Port of Amsterdam, Tata Steel en Zeehaven IJmuiden N.V. Deze koers is tevens onderschreven door de dagelijks besturen van de waterschappen: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Elke 4 jaar (voor het eerst In 2027) wordt het Ontwikkelperspectief geactualiseerd. 

Meer informatie 

Bekijk de introductievideo over het Ontwikkelperspectief NZKG of ga naar de website van het Noordzeekanaalgebied voor meer informatie en uitleg over het Ontwikkelperspectief.