Provinciaal Inpassingsplan voor HOV Noordwijk-Schiphol ter inzage

De provincie Noord-Holland legt in de gemeente Haarlemmermeer een busbaan en brug over de Ringvaart aan om de bereikbaarheid in de Bollenstreek te verbeteren.

Vanaf 18 december 2023 ligt het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) van de HOV Noordwijk-Schiphol voor het deel tussen Lisse en Nieuw-Vennep ter inzage. Provinciale Staten besluiten halverwege 2024 over het vaststellen van het inpassingplan voor de beoogde busbaan en brug. 

Busbaan in ochtendlicht

Om tot het ontwerp-PIP te komen, is de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren veelvuldig in overleg geweest met betrokken gemeenten, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Uiteindelijk is het ontwerp voor de nieuwe hoogwaardig openbaarvervoerstraject (HOV) vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de plannen die er liggen voor de woningbouwontwikkeling Lisserbroek Noord. Door de nieuwe HOV-verbinding zijn de toekomstige woningen goed ontsloten met het openbaar vervoer. 

Het ontwerp HOV tussen Lisse en Nieuw-Vennep

In het ontwerp-PIP tussen Lisse en Nieuw-Vennep kruist de busbaan de Ringvaart met een nog te bouwen beweegbare brug. Vervolgens loopt de vrijliggende busbaan ten noorden van Lisserbroek naar P+R Getsewoud-Zuid in Nieuw-Vennep. Vanaf daar sluit de busbaan aan op het bestaande HOV-traject richting Schiphol. Naast de HOV-verbinding maakt het ontwerp-PIP ook ruimte voor een doorfietsroute. Deze loopt deels langs het tracé van de busbaan. 

Een provinciaal inpassingsplan 

In het provinciaal inpassingsplan worden in 1 juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen voor het HOV tracé Lisserbroek-Getsewoud, inclusief doorfietspad, vastgelegd. Hierbij wordt het beoogde tracé weergegeven, samen met de planregels (regels van de bestemmingen) en een toelichting. In de toelichting staat onder andere welke effecten de nieuwe busbaan heeft op de omgeving. Het gaat dan om de effecten op bijvoorbeeld bodem, natuur, water, luchtkwaliteit en geluid.  

Planning

Van maandag 18 december 2023 tot met vrijdag 16 februari 2024 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan ter inzage op het provinciehuis, de gemeentehuizen van Haarlemmermeer en Lisse en het servicepunt Nieuw-Vennep. Daarnaast is het in te zien op de website van de provincie Noord-Holland en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzageperiode heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze op het ontwerp-PIP in te dienen. Na deze periode ontvangen alle indieners van een zienswijze een reactie. Eventueel kan een zienswijze leiden tot een (kleine) aanpassing van het PIP. 

Het uiteindelijke PIP wordt naar verwachting voor de zomer van 2024 aan Provinciale Staten voorgelegd om het vast te stellen. Na vaststelling kan gestart worden met de voorbereidingen voor de aanleg van de busbaan. De eerste bussen maken naar verwachting halverwege 2029 gebruik van de nieuwe busbaan.

Inloopbijeenkomst

De provincie Noord-Holland organiseert op 17 januari 2024 een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst beantwoorden de provincie en projectpartners eventuele vragen over het ontwerp-PIP en de PIP-procedure. De gemeente Lisse is aanwezig om eventuele vragen over het ontwerp bestemmingsplan Waterkanten te beantwoorden. Dit plan maakt de aanleg van de busbaan op het grondgebied van de gemeente Lisse mogelijk. De bijeenkomst wordt gehouden in De Meerkoet in Lisserbroek en kan zonder aanmelding bezocht worden tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 

Meer Informatie

De laatste stand van zaken en achtergrondinformatie over het project HOV Noordwijk-Schiphol en over de PIP-procedure is te vinden op de pagina HOV Noordwijk-Schiphol. Met vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Vragen kunnen ook gesteld worden via het e-mailadres info-HOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl.

Partners

HOV Noordwijk-Schiphol is een samenwerking van 8 partijen. De provincie Zuid- Holland neemt het voortouw en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse, en Haarlemmermeer, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam.