Vitale kernen: gedeputeerde Cees Loggen met gemeente Bergen en de dorpsraden in gesprek

Gedeputeerde Cees Loggen (ruimte en wonen) bracht 8 februari 2023 een bezoek aan de gemeente Bergen.

Aanleiding was een Intentieverklaring die gemeente en provincie in december hebben ondertekend over de leefbaarheid van de kernen in de gemeente Bergen. Naast Cees Loggen waren burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos aanwezig en een afvaardiging van de dorpsraad van Egmond Binnen en Groet. 

Wens voor woningbouw dorpsraden

De gemeente Bergen is omringd door Bijzonder Provinciaal Landschap. De dorpsraden zien graag dat er woningbouw komt in de dorpen om de kernen levendig te houden. Locaties die volgens de dorpsraden in aanmerking komen, liggen in het Bijzonder Provinciaal Landschap. Gedeputeerde Loggen begrijpt de wensen van de dorpsraden maar heeft ook de opdracht de kwaliteit van het landschap te bewaken. Veel inwoners vinden het belangrijk dat het open karakter van het landschap in Bergen behouden blijft. Dat bleek uit een inwonersraadpleging voor de Omgevingsvisie van de provincie.  

Balanceren 

Loggen noemt het “balanceren op een slap koord." Er is behoefte aan woningen in de gemeente Bergen maar feit blijft dat de kernwaarden van het landschap ook meetellen en dat het Bijzonder Provinciaal Landschap een samenvoeging is van provincie-, rijks-, en Europese regels omtrent natuurwaarden. Daar valt landschappelijke waarde onder maar ook bijvoorbeeld weidevogellocaties. Dergelijke gebieden kunnen niet zonder meer door de provincie aangewezen worden als woningbouwlocatie. Hij begrijpt dat inwoners de besluitvorming traag vinden maar er zijn nu eenmaal veel belangen waarmee rekening gehouden moet worden. 

Wat kan er dan wel? 

Loggen zegt toe dat hij voor de zomer nog een keer met de dorpsraad in gesprek gaat over de mogelijkheden. Onderdeel van de intentieverklaring is dat de provincie de vraagstukken onderzoekt die in de gemeente Bergen spelen en identiek zijn aan de vraagstukken van veel kleine kernen in Nederland. Denk dan aan een krimpende en vergrijzende bevolking, het afnemen van de sociale binding, de OV-bereikbaarheid en een passend voorzieningenniveau. 

Gezamenlijk optrekken

Loggen vindt het belangrijk dat partijen gezamenlijk optrekken in deze zoektocht. Burgemeester Voskuil beaamt dit. De leden van de dorpsraden waarderen het dat ze in gesprek zijn met de gemeente en de provincie. De afspraak is dat de gemeente en de provincie de inwoners blijven informeren over de mogelijkheden die er zijn voor vitale kernen en eventuele woningbouw in de gemeente Bergen. Het volgende gesprek vindt voor de zomer plaats. 

Wat staat er in de intentieverklaring 

De intentieverklaring onderzoekt de wens van de inwoners van de gemeente Bergen voor ‘leefbare kernen waar het goed wonen is en met een eigen karakter waarmee inwoners zich verbonden voelen.’