Ecologische Autoriteit geeft reactie op 2 concept-natuurdoelanalyses

De Ecologische Autoriteit beaamt de conclusies die Noord-Holland trekt in de concept-natuurdoelanalyses over de natuurgebieden Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en Eilandspolder.

Dat staat in het oordeel dat zij geeft over deze Natura 2000-gebieden. De Ecologische Autoriteit geeft wel aan dat belangrijke informatie over natuur- en waterkwaliteit ontbreekt.

In de 2 concept-natuurdoelanalyses staan conclusies over 4 stikstofgevoelige landschappen. Hieruit blijkt dat in die 4 gevallen de natuurdoelen niet worden gehaald met de huidige maatregelen. Er zijn aanvullende maatregelen nodig. 

De Ecologische Autoriteit is het eens met deze eindconclusies. De natuurdoelen waarover de provincie conclusies heeft getrokken vinden zij echter te beperkt. Noord-Holland heeft zich gericht op soorten die gevoelig zijn voor stikstof, zoals veenmosrietlanden en hoogveenbossen. Er zouden ook conclusies getrokken moeten worden over soorten die niet gevoelig zijn voor stikstof, zoals de grutto en de noordse woelmuis. De provincie inventariseert die soorten wel via andere trajecten dan de natuurdoelanalyses.

Ecologische Autoriteit geeft reactie op 2 concept-natuurdoelanalyses

“Ik maak uit deze eerste reactie op dat we goed op weg zijn”, vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof). “Vorig jaar zijn we onder stoom en kokend water gestart met het samenstellen van de concept-natuurdoelanalyses. Deze bleken deel te moeten uitmaken van het gebiedsplan dat alle provincies voor 1 juli moesten aanleveren. We wisten dat het niet goed gaat met onze natuurgebieden en dat we hard aan het werk moeten om de natuur te herstellen en sterker te maken. Dat bevestigen de concept-natuurdoelanalyses. We gaan nu verder met de aanbevelingen van de Ecologische Autoriteit om de analyses definitief te maken.”

Vervolg

Over 10 andere natuurdoelanalyses van Noord-Holland gaat de Ecologische Autoriteit de komende tijd nog een advies geven. Intussen werkt Noord-Holland verder aan het gebiedsplan dat Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) heet. Er volgen nog gesprekken met partners zoals gemeenten en waterschappen. Ook spreekt de provincie geregeld met belangenorganisaties uit onder andere de agrarische -en natuursector. In het najaar volgt de terinzagelegging van het PPLG waarin ook de natuurdoelanalyses worden opgenomen. Naar verwachting stellen Provinciale Staten in maart 2024 het definitieve PPLG vast.