Besluiten Provinciale Staten 12 juni 2023

(14 juni 2023)

Provinciale Staten spraken over het provinciaal programma voor het landelijke gebied (PPLG) en namen kennis van de concept-startversie daarvan.

Bij het begin van de vergadering vonden alle Statenleden een enveloppe op hun tafel met toekomstwensen van kinderen. Deze waren door de kinderen en de Grootouders voor het Klimaat aangeboden aan commissaris van de Koning Arthur van Dijk en diverse Statenleden. Statenlid en 1e vicevoorzitter Nicole de Waard verving Van Dijk bij het voorzitten van de PS-vergadering.

Kinderen bieden toekomstwensen aan Statenleden en de commissaris van de Koning aan voorafgaand aan PS 12 juni 2023

Eerste versie van een plan voor het landelijk gebied

PS spraken over de ‘concept-startversie van het provinciaal programma voor het landelijk gebied’ (PPLG). Uiterlijk 1 juli 2023 moeten de provincies bij het Rijk een eerste versie inleveren van een plan (het PPLG) over onder meer natuurherstel en stikstofreductie. Dit plan is de basis voor het verkrijgen van rijksbijdragen voor de uitvoering van maatregelen in het landelijk gebied. Hiervoor heeft het kabinet € 24,3 miljard gereserveerd.

Besluiten Provinciale Staten 12 juni 2023

PS spraken over deze startversie van het PPLG op een moment dat onderhandelingen over een nieuwe coalitie plaatsvinden en er nog geen nationaal Landbouwakkoord is. Na veel debat tussen de fracties en met gedeputeerde Esther Rommel, na overleg tijdens diverse schorsingen en na de toezegging van gedeputeerde Rommel dat de ingediende moties van PS worden meegenomen in de consultatie, hielden de partijen de meeste moties over het PPLG aan. PS namen geen moties aan. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 12 juni 2023. De vergadering terugzien kan via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden stemden.

Bespreking provinciaal programma landelijk gebied

Bij de bespreking van het PPLG gingen Statenleden in op de noodzaak van maatregelen voor de natuur of zetten daar vraagtekens bij. Ook spraken ze over het belang van een verdienmodel en toekomstperspectief voor de agrarische sector. Statenleden wezen op de koppositie Nederlandse landbouw, op het belang van een balans tussen natuur en landbouw en het belang van voedselproductie. Ze spraken onder meer over PAS-melders, zorgen over waterpeilverhoging en waterkwaliteit, weidevogels, investeren in recreatie en aandacht voor bedrijfsopvolging. Ook gingen ze in op kringlooplandbouw, het uitbreiden van het Natuurnetwerk, stikstofruimte van stoppende bedrijven, dierenwelzijn, de gevolgen van het landbouwsysteem voor boeren en de werking van innovaties zoals emissiearme stallen. 

In haar reactie op de vragen en moties van PS wees gedeputeerde Esther Rommel op de noodzaak van meervoudig ruimtegebruik vanwege de schaarse ruimte. Ze vertelde onder meer dat in de gebiedsprocessen wordt meegenomen om hoeveel grond gaat het bij extensiveren, dat er niet altijd genoeg water is voor een waterpeilverhoging en dat de verantwoordelijkheid voor PAS-melders bij het Rijk ligt. Rommel vertelde verder dat er nog een uitgebreide consulatie over het PPLG volgt met belangenorganisaties uit landbouw en industrie, gemeenten, waterschappen en inwoners.

Statenleden overleggen tijdens schorsing bij bespreking PPLG PS Noord-Holland 12 juni 2023

Gedeputeerde Rommel lichtte toe dat het PPLG is gemaakt op basis van het huidige coalitieakkoord en riep de fracties op om hun moties aan te houden zodat die meegenomen kunnen worden in de consultatieronde voor het PPLG. De diverse fracties hadden werk verzet om moties in te dienen. Toch besloten de meeste fracties om hun moties aan te houden. Statenleden keken daarna kritisch en beschouwend terug op de gang van zaken. Gedeputeerde Rommel zegde toe PS via de commissie te informeren over en betrekken bij het Natuurbeheerplan bij gevolgen die klein en venijnig of groots en meeslepend kunnen zijn. Ook zegde ze toe het jaar 2027 in het Natuurbeheerplan op te nemen als einddatum voor verwerving van terreinen voor het Natuurnetwerk.

Consultatie

In mei vond een inwonersraadpleging plaats waarmee inwoners hun advies konden geven. Resultaten van deze raadpleging en de bespreking in PS worden verwerkt in de ‘definitieve startversie’ van het PPLG die op 1 juli 2023 naar het Rijk wordt gestuurd. Op 21 september organiseert de provincie een tweede conferentie over het PPLG en in november wordt het PPLG ter inzage gelegd. Het PPLG is de basis voor de ‘gebiedsprocessen’. Op de provinciewebsite staat meer informatie over de uitvoering en de planning

Zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer

Provinciale Staten (PS) stemden unaniem in met de zienswijze op begroting van de Randstedelijke Rekenkamer voor 2024 en met een amendement daarop, waarmee zij in de zienwijze onder meer opnemen dat het werk van de plaatsvervangend bestuurder met een toezichthoudende rol onverenigbaar is met uitvoeren van andere functies in de Randstedelijke Rekenkamer.

Vragenuur

GS gingen in op vragen van de FVD-fractie over het verkeersbeleid van Amsterdam, van de SP-fractie over een artikel in het Noordhollands Dagblad over een bedrijf in de Beemster, van de D66-fractie over zorgen van de Nederlandse Archeologievereniging en van de fractie van de PvdD over de financiën van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. 

Installatie en benoeming

Vicevoorzitter Nicole de Waard nam de eed af bij Rob Nijkamp (BBB). Nijkamp volgt Jan Kramer (BBB) op die wethouder is geworden in de gemeente Leusden. Ook nam ze de eed of de belofte af bij 3 duo-commissieleden: Banu Bulucu-Wouters (GL), Rebecca de Knegt (FVD) en Claire Middelkoop (FVD).