Inspraak gewijzigde Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 gaat van start

(19 juni 2023)

De provincie past de regels over de inrichting van de ruimte aan. Deze regels staan in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.

De meeste wijzigingen gaan over aanscherpingen of verduidelijkingen van bestaand beleid en over tekstuele of technische wijzigingen. Iedereen kan vanaf 22 juni 2023 op de voorgestelde wijzigingen reageren.

Enkele voorbeelden van de wijzigingen zijn het aanscherpen van de regels over datacenters, die voortkomen uit de eerder vastgestelde datacenterstrategie. Ook wordt de verordening aangevuld met regels uit de ruimtelijke handreiking voor elektriciteitsstations en worden de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aangescherpt.

Ruimtelijke handreiking voor elektriciteitsstations 

De afgelopen jaren zijn we in Nederland steeds meer stroom gaan gebruiken en dit gaat in de toekomst alleen nog maar toenemen. Om in die behoefte te voorzien moeten er in de komende jaren veel elektriciteitsstations bijkomen. Zo’n station heeft grote impact op de ruimte. Om netbeheerders en gemeenten te helpen in de te maken keuzes, heeft de provincie een handreiking ontwikkeld voor elektriciteitsstations in het Noord-Hollandse landschap. Hierin staan uitgangspunten die kunnen helpen bij een toekomstbestendige keuze voor de locatie ervan. 

Inspraak gewijzigde Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 gaat van start
(Foto: copyright TenneT)

Nieuwe datacenters in Noord-Holland

Sinds 1 januari 2023 geldt de Datacenterstrategie, met als uitgangspunt dat Noord-Holland het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa wil zijn. Met de nu voorgestelde wijzigingen dienen gemeenten ervoor te zorgen dat de uitgangspunten uiterlijk 31 december 2025 in hun omgevingsplannen (bestemmingsplannen) worden opgenomen. De regels uit de strategie gelden ook voor locaties waarin het al geldende omgevingsplan ruimte biedt voor datacenters, maar waar deze datacenters nog niet zijn gerealiseerd. 

Aanscherping Meerwaardebepaling Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

De Omgevingsverordening verbiedt activiteiten in NNN die de natuurwaarden aantasten. Op dat verbod bestaat sinds 2022 een afwijkingsmogelijkheid, de zogenoemde meerwaardebepaling. De provincie maakt hierin een uitzondering voor ontwikkelingen die aantoonbaar leiden tot een toegevoegde waarde voor het Natuurnetwerk. Daardoor is het mogelijk om op Noord-Hollandse plekken met een relatief lage natuurwaarde bijvoorbeeld een vogelkijkhut, toiletgebouw of kleinschalige vormen van recreatie te plaatsen. De meerwaardebepaling wordt ook gebruikt voor de realisatie van nieuwe verblijfsaccommodaties zoals hotels en campings. Omdat die verstorend zijn voor de rust, stilte en donkerte in het natuurgebied, wordt de meerwaardebepaling op dat punt aangescherpt. Nieuwe verblijfsrecreatie is niet toegestaan, maar bestaande accommodaties mogen blijven. Deze mogen onder strenge voorwaarden beperkt worden gewijzigd. 

Reageren op de voorgestelde wijzigingen

Alle stukken zijn vanaf donderdag 22 juni t/m woensdag 2 augustus 2023 beschikbaar op www.noord-holland.nl/Terinzageleggingen. Iedereen kan in deze periode op de voorgestelde wijzigingen reageren. 

De ontvangen reacties worden, waar van toepassing, verwerkt in de OV NH2022. Gedeputeerde Staten leggen de Omgevingsverordening NH2022, inclusief de Nota van beantwoording, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (PS). Ter voorbereiding op de PS vergadering behandelt de nieuwe Statencommissie in november 2023 het definitieve ontwerp. Na vaststelling door PS in december kan de gewijzigde OV NH2022, tegelijk met de Omgevingswet, op 1 januari 2024 in werking treden. 

Zie voor meer informatie de pagina Omgevingsverordening.