Resultaten onderzoek bodem voormalige vuilstort Groenewoud

In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzocht of op de verontreinigde voormalige stortplaats Groenewoud in Kortenhoef risico’s zijn voor de volksgezondheid, ecologie of verspreiding via het (grond)water. Uit dit onderzoek blijkt dat er op basis van de Wet bodembescherming geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid en ecologie. Of er verspreidingsrisico’s zijn, wordt verder onderzocht. Dit zal de provincie Noord-Holland doen door het gebied te monitoren.

Als uit deze monitoring blijkt dat er sprake is van een ontoelaatbaar (verspreidings)risico, wordt alsnog een saneringsverplichting opgelegd om dat risico weg te nemen. 

Vervolgstappen

De ontwerpbeschikking en de onderliggende stukken liggen 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen op het ontwerpbesluit. Zowel zienswijzen als reacties worden verwerkt in de definitieve beschikking. Kijk voor meer informatie op de website van het Provinciaal Blad

De provincie moet vervolgens een beheerplan opstellen voor het gebied, waarin toetsingskaders inhoudelijk worden uitgewerkt. Hier moet ook een monitoringsplan in worden opgenomen. Dit plan moet uiterlijk 1 maart 2024 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst. 

Daarnaast vindt de provincie het belangrijk om te onderzoeken wat voor effect de verontreinigde bodem heeft op de omliggende natuur. Dit wil de provincie doen in het kader van de opgaven voor de natuurontwikkeling in het gebied Kortenhoef Oost. Dit onderzoek zal aansluiten bij het lopende ecologische en hydrologische onderzoek in Kortenhoef Oost. 

Groenewoud klein