Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 30 mei 2023

(31 mei 2023)

De 55 Noord-Hollandse Statenleden stemden op een kandidaat voor de Eerste Kamer der Staten Generaal. Provinciale Staten (PS) stemden in met het toepassen van de Provinciale Coördinatieregeling op het project HeraCless-Groen Staal van Tata.

Ook stemden PS in met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van het Waddenfonds voor 2024. Tevens stemden PS in met de antwoordbrief aan de voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die GS hebben opgesteld met aandachtspunten bij de Voortgangsnota van de MRA.

Uitslag verkiezing Eerste Kamer door Noord-Hollandse Statenleden

Om 15.00 uur begonnen Provinciale Staten met de verkiezing van de kandidaten van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Alle 55 uitgebrachte stemmen waren geldig. 

De uitslag is als volgt:

Lijstnummer Lijstnaam Aantal stemmen Kandidaten op wie is gestemd
1 FVD 2 Dessing J. (2)
2 VVD 8 Schippers. E. (8)
3 CDA 2 Bovens T. (2)
4 GroenLinks 7 Rosenmöller P. (6), Karimi F. (1)
5 D66 4 Van Meenen P. (4)
6 PvdA 7 Vos. M.L. (6), Elgershuizen (1)
7 PVV 3 Bezaan I. (3)
8 SP 2 Tiny Kox (2)
9 ChristenUnie 1 Huizinga-Heringa J.C. (1)
10 Partij voor de Dieren 4 Koffeman N.K. (1), Visseren-Hamakers I.J. (3)
11 50PLUS 2 Van Rooijen M. (2)
12 JA21 3 Nanninga A. (3)
15 BBB 8 Lagas I.M. (8)
16 VOLT 2 Perin-Gopie G.K. (2)


Na de stemming zijn de stembiljetten in een verzegelde doos naar het Centraal Stembureau in Den Haag gebracht. Daar werden de uitslagen uit alle 12 provincies en de 4 Caribische kiescolleges bij elkaar gebracht. Bij het bepalen van de einduitslag krijgen de stemmen uit de dichtbevolkte provincies – zoals Noord-Holland – meer gewicht dan de stemmen uit de dunbevolkte provincies. Op 1 juni 2023 om 16.00 uur houdt de Kiesraad in het gebouw van de Eerste Kamer een openbare zitting waarin de uitslag wordt vastgesteld.

Vergunningverlening Tata Steel

Tata-steel heeft een vergunning aangevraagd voor het project Heracless-Groen Staal. PS stemden in met het voorstel om de Provinciale Coördinatieregeling toe te passen op het project HeraCless-Groen Staal om daarmee de vergunningsprocedures te versnellen en een terugvaloptie te creëren voor het geval de Omgevingswet verder wordt uitgesteld. PvdD, FVD en 50plus stemden tegen.

Statenleden spraken onder meer over participatie door en te luisteren naar inwoners, toegenomen gevoeligheid van inwoners bij gezondheid en met milieu, Tata groener maken, recyclebaarheid van staal, afhankelijkheid van andere landen voor staal en zorgen over de inzet van belastinggeld. Gedeputeerde Jeroen Olthof adviseerde over de ingediende moties en gaf een toelichting bij de rol van de provincie. Olthof: “Tata bepaalt waar het een vergunning voor aanvraagt. Die beoordeelt de provincie als bevoegd gezag, maar dat staat los van de discussie die we met Tata voeren over de maatschappelijke consequenties.” Ook vertelde hij dat de provincie geen subsidierelatie heeft met Tata en niet investeert in groen staal.

PS namen een motie (JA21, D66, CDA, PvdD, CU) aan over een oproep aan GS om Tata dringend te verzoeken ideeën en scenario’s van omwonenden en maatschappelijke organisaties op te nemen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Milieueffectrapportage. VVD, PVV, FVD en 50plus stemden tegen. Daarnaast namen PS een motie (JA21, PvdD, CDA, D66, GL, CU) aan over maatwerkafspraken met Tata en het ministerie van Economische Zaken. VVD, PVV, FVD en 50plus stemden tegen. Ook namen PS een motie aan (44) (PvdD, JA21, Volt, D66) met een oproep aan GS om voor het zomerreces brieven te beantwoorden van omwonendenorganisaties en maatschappelijke organisaties aan de provincie, met vragen en zorgen over de Provinciale Coördinatieregeling en de gang van zaken rond toezicht en handhaving bij Tata Steel. VVD, PVV, FVD en SP stemden tegen. 

Waddenfonds begroting 2024 en jaarstukken 2022

PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met het voorstel van GS om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van het Waddenfonds voor 2024. Alleen JA21 stemde tegen. Noord-Holland neemt deel in het Waddenfonds maar de begroting ervan heeft geen invloed op de provinciebegroting. In 2016 stelde PS het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vast. 

Statenleden spraken onder meer over de mogelijkheid om van de Waddenzee een rechtspersoon maken, over de gevolgen van garnalenvisserij en over rekening houden met de sociaal economische impact van maatregelen bij de visserij. Gedeputeerde Cees Loggen gaf antwoord op de vragen van Statenleden en gaf advies bij de ingediende moties. 

PS stemden in met een motie over het organiseren van een expertmeeting over de kansen, gevolgen en toepassingen van het toekennen van rechten aan de Waddenzee (PvdD, SP, Volt, GroenLinks, PvdA) en met een motie (PvdD, SP) over een verzoek aan het Waddenfonds om waar mogelijk alleen bij te dragen aan programma's en projecten met als hoofddoel economie wanneer óók een duidelijke bijdrage aan het realiseren van vergroten en versterken natuur- en landschapswaarden blijkt. 

Reactie op Voortgangsnota Metropoolregio Amsterdam

PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met de antwoordbrief aan de voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die GS hebben opgesteld, waarin enkele aandachtspunten zijn geformuleerd bij de Voortgangsnota 2022 van de MRA. Dat deden GS nadat PS een amendement aannamen van FVD over de toevoeging aan de brief dat de MRA een ‘informeel samenwerkingsverband’ is. JA21 en de PVV stemden tegen het voorstel voor de antwoordbrief.

Vragenuur

Naar aanleiding van vragen over acties van Extinction rebellion op het terrein van de provincie, vertelde commissaris van de Koning Arthur van Dijk dat sprake was van vernieling maar dat er geen onherstelbare schade is aan het Dakota-monument. Ook vertelde hij dat de mensen van Extinction rebellion hun excuses hebben aangeboden en het monument hebben schoongemaakt. Gedeputeerde Olthof ging in op vragen over het stilleggen van werkzaamheden aan de HOV-busroute in Huizen en de kosten ervan. Hij vertelde dat de provincie niet is betrokken bij de aanbesteding. 

Fractiedebat over inwonersraadpleging landelijk gebied

Diverse fracties bevroegen andere fracties over de inwonersraadpleging over het landelijk gebied in Noord-Holland en over de tips voor de wijze van invullen van deze raadpleging die Partij voor de Dieren op de eigen website heeft geplaatst. Vragen die aan de orde kwamen: Wat is het gevolg daarvan voor de representativiteit van het instrument van een volksraadpleging? Is het wenselijk? Gedeputeerde Esther Rommel vertelde dat met een campagne veel aandacht is gegeven aan de inwonersraadpleging. Ze lichtte toe dat er een besloten en een open raadpleging is, waarvan de uitslagen niet ver uiteen lopen. 

Installatie en benoeming

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam de eed af bij Nina Sophie Vroom (D66) en Wesley Van der Heijden (D66) die geïnstalleerd werden als Statenlid. Zij vervangen tijdelijk de Statenleden Amelie Strens (D66) en Laurien Berkvens (D66). PS benoemden de Statenleden Willemien Koning en Vincent Valk als leden van de Algemene Vergadering van het IPO (Interprovinciaal Overleg).

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam ook de eed of de belofte af bij een groot aantal duo-commissieleden: Marieke van Aesch (Partij voor de Dieren), Gery de Boer (PvdA), Beppie van den Bogaerde (Volt), Bart Bonekamp (Volt), René Broertjes (JA21), Pieter Dijkman (VVD), Maarten Dijksen (SP), Ruth Engels (CDA), Sander Faassen (50PLUS), Cynthia Gordijn (JA21), Arie Griffioen (BBB), Marc Hanou (Partij voor de Dieren), Yvonne Buit (CU), Joke Hoogendoorn-van der Maarl (CU), Jacob Kes (SP), Peter Korzelius (GL), Tim van der Mark (BBB), Daniël Moel (PVV)., Laura Ouderkerken (VVD) en Tino Wallaart (PvdA) werden geïnstalleerd. Elke fractie in Provinciale Staten kan 2 duo-commissieleden laten benoemen. Deze leden ondersteunen de Statenleden en hebben een beperkte bevoegdheid: ze mogen deelnemen aan vergaderingen van Statencommissies maar niet aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 30 mei 2023. De vergadering terugzien kan via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden precies hebben gestemd.