Provincie publiceert beoordeling gemeenten

(16 mei 2023)

De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.

Sfeerfoto archief

De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de taken van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden. Indien nodig, kan de provincie slechte besluiten zelfs ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Uit de beoordeling 2022 blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen op 8 Noord-Hollandse gemeenten.

Financieel toezicht


In 2022 werd de coronacrisis (waar de gemeenten financiële compensatie voor ontvingen) afgelost door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. Deze ontwikkelingen hadden een grote impact op de financiële positie van de gemeenten: zij hadden daardoor minder financiële armslag. Dit had invloed op de keuzes met het oog op de meerjarenraming. Desondanks kreeg geen enkele gemeente een onvoldoende beoordeling. Eén gemeente stond onder preventief toezicht in verband met een fusietraject. In de loop van het jaar is dit preventief toezicht opgeheven.

Toezicht op taken vergunningverlening, toezicht en handhaving


Het aantal gemeenten met een onvoldoende beoordeling daalde flink: van tien naar twee. Tevens zijn alle gemeenten beoordeeld op financiële en personele middelen. Hieruit bleek dat dit nog de nodige aan¬dacht vraagt. Er is sprake van onvoldoende personeel en van veelvuldige personele wisselingen. Bij drie gemeenten is taakverwaarlozing geconstateerd op het gebied van bestemmingsplannen. Deze taakverwaarlozing bestaat eruit dat er grote gebieden en functies niet bestemd zijn. 

Verder is maar liefst 35% van de provincie Noord-Holland niet goed gedekt door een gemeentelijke structuurvisie. Dit komt deels doordat dit grote oppervlakten in het IJsselmeer en de Noordzee betreft, maar ook deels door een foutieve dossiersta¬tus. Zeven gemeenten zijn aangesproken en verzocht om dit te herstellen. Als laatste: een aantal gemeenten hield de dossierstatus van vergunningen slecht bij. 

Toezicht op huisvesting van verblijfsgerechtigden


De druk op de woningmarkt in Noord-Holland was in 2022 groter dan in 2021. Ook de taakstellingen waren hoger. De meeste gemeenten spanden zich erg in om aan deze taakstelling te voldoen. Sommi¬gen hebben zelfs een voorsprong op de taakstelling voor de eerste helft van 2023.

Alle resultaten van de beoordelingen uit 2022 zijn nu te zien op de websitepagina over het Interbestuurlijk toezicht. Om de beoordelingen inzichtelijk te maken, zijn de gegevens verwekt in een interactieve kaart. Deze kaart laat per gemeente ook zien wat de resultaten waren in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.

Meer weten over het Interbestuurlijk Toezicht? Bekijk dan dit filmpje.