Provincie Noord-Holland op weg naar een circulaire economie

Provincie Noord-Holland werkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. In een circulaire economie worden materialen, grondstoffen en producten zo lang mogelijk gebruikt, hergebruikt, weer opgeknapt of hersteld, en uiteindelijk gerecycled waardoor er bijna geen afval meer is.

Onlangs deed de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek naar de effectiviteit van het beleid voor de transitie naar een circulaire economie van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. De Randstedelijke Rekenkamer heeft dit gedaan zodat de 4 provincies van elkaar kunnen leren in hun circulaire-economiebeleid en de uitvoering daarvan. 

In beweging

Uit het onderzoek komt naar voren dat de provincie Noord-Holland op de goede weg is en dat de eerste belangrijke stappen zijn gezet. De Rekenkamer is onder andere positief over de raakvlakken die zijn gezocht met de andere opgaven, de industrieterreinen die zijn aangewezen als provinciaal belang met ruimte voor circulaire economie en de lobby van de provincie om de wet- en regelgeving aan te passen zodat het MKB makkelijker de stap naar circulair ondernemen kan maken. 

Met haar beleid en de Actieagenda heeft de provincie de afgelopen jaren mooie resultaten behaald en een beweging in gang gebracht, concludeert de Rekenkamer, maar geeft ook aan dat er meer nodig is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De Rekenkamer heeft enkele aanbevelingen. Om circulaire economie verder binnen de organisatie te verankeren, blijft het belangrijk intern te investeren in tijd en aandacht voor het onderwerp. En waar voorheen het circulaire beleid vooral gericht was op vrijwilligheid en vrijblijvendheid, zal in de nabije toekomst meer richtinggevende en dwingende maatregelen ingezet moeten gaan worden.

Zoals het rapport van de Rekenkamer aangeeft, is de provincie is op de goede weg. Maar ze zal zich nog meer moeten inzetten om haar circulaire ambities waar te maken. Op basis van de bevindingen van de Randstedelijke Rekenkamer gaat de provincie haar beleid en de Actieagenda in 2024 aanscherpen. Bekijk de huidige Actieagenda.

Actieagenda Circulaire Economie 

De provincie streeft naar een volledig circulaire economie in 2050 en wil in 2030 halverwege zijn. Om deze ambitie, die aansluit op de ambitie van Europa en het Rijk, te realiseren, heeft de provincie circulair beleid en een Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 opgesteld. In de Actieagenda staat wat de provincie concreet doet om de transitie naar een circulaire economie te versnellen zoals het verstrekken van diverse subsidieregelingen en het aanbieden van trainingsprogramma’s, masterclasses en kennisbijeenkomsten voor het MKB. 

grondstoffen