Vergadering Provinciale Staten 13 november 2023

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland stemden 13 november in met de begroting voor 2024 en met het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur. Ook stemden ze tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het windpark Noorder IJ-plas in Amsterdam.

Deze vergadering was het vervolg van de PS-vergadering op maandag 6 november 2023.   

Windpark Noorder IJ-plas Amsterdam 

PS stemden niet in met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het windpark Noorder IJ-plas in Amsterdam. De vvgb was nodig om de aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan voor het plaatsen van 3 windturbines mogelijk te maken. Een meerderheid stemde tegen. Alleen GroenLinks, PvdA, D66, Volt en ChristenUnie waren voor. Voordat er werd gestemd, debatteerden de Statenleden lang over de ontwerpverklaring. Het ging daarbij onder meer over zorgen over de gezondheid van omwonenden, het draagvlak voor het windpark bij buurgemeenten en de invloed van windmolens op de verkeersveiligheid.  

Ook was er discussie over de informatiepositie van PS. Om die reden begon de vergadering met een ordevoorstel van GroenLinks. De partij wilde de stemming over de vvgb voor het windpark Noorder IJ-plas uitstellen, omdat er tussentijds nieuwe informatie van Rijkswaterstaat over de verkeersveiligheid was binnengekomen. Omdat deze informatie formeel geen deel uitmaakte van de beraadslagingen, verzocht GroenLinks PS het agendapunt pas te behandelen wanneer alle informatie compleet zou zijn. Het ordevoorstel haalde het niet. 30 van de op dat moment 50 aanwezige Statenleden stemden tegen. GroenLinks, PvdA, D66, Volt en de ChristenUnie waren voor. 

Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied   

PS bespraken ook de 90%-versie van het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied en gaven hun wensen en opvattingen hierop mee. De 90%-versie werd aangenomen, alleen PVV en Forum voor Democratie stemden tegen. De Partij voor de Dieren diende een amendement in om het versterken van natuurwaarden en het vergroten van de biodiversiteit als opgave bij de energietransitie en de woningbouw onderdeel te laten zijn van deze uitwerking. Het amendement werd aangenomen. JA21, PVV, Volt, CDA en Forum voor Democratie stemden tegen het amendement. 

Nieuwe MRA-agenda 2024-2028  

Ook bespraken PS op 13 november aandachtspunten voor de nieuwe agenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2024-2028. Onder meer aan de provincie Noord-Holland is gevraagd om zogeheten proposities in te dienen, die bouwstenen vormen voor deze nieuwe MRA-agenda. De volgende amendementen bij de agenda werden aangenomen:  

 • Voorzieningen kleine gemeenten in MRA-agenda (CDA)  
 • Aanpassing brief aandachtspunten nieuwe MRA-agenda 2024-2028 (GroenLinks en VVD) 
 • Brede welvaart nieuwe MRA-Agenda 2024-2028 (BBB, CDA, ChristenUnie en VVD) 
 • Economie gericht op welzijn van alle inwoners binnen ecologische grenzen (Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SP) 
 • MRA houdt rekening met haar dierlijke inwoners (Partij voor de Dieren en SP) 

Stemmingen onderwerpen besproken op 6 november 

Tijdens de PS-vergadering werd er gestemd over agendapunten die besproken zijn in het eerste deel van de vergadering op maandag 6 november 2023. 

Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur  

PS stemden unaniem in met het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI). Daarin staat welke vervangings-, verbeter- en uitvoeringsprojecten de provincie aan de Noord-Hollandse infrastructuur wil gaan doen. Ook staat in het iMPI hoeveel geld daarvoor nodig is. Verder werd een amendement verworpen van JA21, BBB en 50 Plus om de kosten voor de aanleg van sedumdaken op bushokjes te schrappen. Alleen BBB, JA21, PVV, CDA, Forum voor Democratie en 50 Plus stemden voor.  

Begroting 2024  

 • PS stemden ook in met de begroting voor 2024. De fracties van Partij voor de Dieren, JA21, PVV, Forum voor Democratie en SP stemden tegen. In de begroting is vastgelegd wat de provincie in 2024 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. De volgende moties bij de begroting werden aangenomen:  
 • Deelmobiliteit in beleid (D66, ChristenUnie, Volt, CDA en BBB)  
 • Natuur inclusievere bedrijventerreinen (Partij voor de Dieren en Volt)  
 • Europese subsidiestromen inzichtelijk maken (Volt, Partij voor de Dieren en JA21)  
 • Meer Europees geld voor circulaire economie (Volt, ChristenUnie en Partij voor de Dieren)  
 • Aandacht voor wonen voor jonge Noord-Hollanders (Volt, D66, ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren en JA21)  
 • Steun aan gemeenten voor versnellen woningbouw (Volt, ChristenUnie en CDA)  
 • Autonoom vervoer in en op de kaart in Noord-Holland (Volt)  
 • Onderzoek subsidieregeling Circulaire Initiatieven (ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Volt)  
 • Geen verdere afschaling openbaar vervoer (ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren en Volt)  
 • Kosten natuurbeheer verwerken in Kaderbrief 2025 (ChristenUnie, Volt en CDA)  
 • Provinciale regierol energiecongestie (VVD, JA21, CDA en BBB)  
 • Nacht voor de nacht (GroenLinks, D66, BBB en Partij voor de Dieren)  

 Bij 1 motie staakten de stemmen (26 voor en 26 tegen). De motie ‘Doden van dieren geen voorwaarde stellen voor schadevergoeding’ ingediend door de Partij voor de Dieren, Volt, GroenLinks en D66, wordt in de volgende Statenvergadering op 11 december 2023 opnieuw in stemming gebracht.  

Daarnaast werd het amendement ‘Zon op parkeerplaats en geluidsscherm’ van de ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren en Volt aangenomen. Tegen stemden alleen de PVV en Forum voor Democratie.

Agenda, stukken en vergadering terugzien  

Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 13 november 2023. De vergadering terugzien kan via noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden stemden.