Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 2 oktober 2023

Op voorspraak van PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, SP, ChristenUnie, 50Plus en CDA debatteerden Provinciale Staten maandag over staalfabriek Tata Steel.

Volgens de partijen tonen een rapport uit 1975 en het meest recente rapport van het RIVM voor het eerst een verband aan tussen uitstoot van de fabriek en gezondheidsklachten uit de regio. De partijen dienden een groot aantal moties in die veelal werden verworpen. Onafhankelijk toezicht is er in de vorm van de Omgevingsdienst, er zijn al regels rondom emissiegrenzen en Tata heeft al aangegeven dat de Kooksgasfabriek 2 uiterlijk eind 2029 sluit. 

Ook wil gedeputeerde Jeroen Olthof nog geen excuses aanbieden aan omwonenden: ‘’Ik ben nog niet zo ver. Ik vind ook dat als ik excuses aanbiedt, dat dit alleen kan als ik weet dat het vanaf dat moment anders gaat zijn. Daar heb ik nu geen instrument voor, daarom ben ik nu nog terughoudend om het al te hebben over excuses.’’ Wel benadrukt Olthof de frustraties van de Statenleden te herkennen en zegt hij ‘elke dag bezig te zijn om te zorgen dat er dingen veranderen in deze situatie’.

Olthof benadrukt dat het rapport van 50 jaar geleden niet in een la is weggestopt, maar dat de politiek destijds anders heeft gereageerd op het rapport. ‘’Het is besproken in de toenmalige Staten. Het is niet een la verdwenen, het is terug te vinden in de agenda’s van destijds. Ik kan niet achterhalen wat de Staten daarmee hebben gedaan.’’

Benoeming Statenlid

Krista Jansen werd benoemd tot Statenlid namens D66. Zij volgt Amélie Strens op, die inmiddels in Amsterdam aan de slag is gegaan als stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Centrum. Vervolgens werd Wesly van der Heijden benoemd als duo-Statenlid voor D66.

Biomassa

De provincie gaat onderzoeken of toekomstige vergunningen voor biomassacentrales die hout verbranden om energie op te wekken, verboden kunnen worden. Hiervoor gaat gedeputeerde Rosan Kocken een biomassastrategie opstellen. JA21, BBB, VVD, CDA, PVV, PvdD, FvD riepen hiertoe op met een motie die met een overgrote meerderheid werd aangenomen. 

Ribbius Peletierpenning

Provinciale Staten hebben de Ribbius Peletierpenning 5 keer uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Op uitnodiging van de Staten braken jury-voorzitter, minister van Staat Sybilla Dekker en oud-Statenlid Rina van Rooy, initiatiefnemer van de prijs, in het Presidium een lans voor het voorzetten van de prijs. 

De voorzitter van de jury gaf aan dat er met de onderscheiding, vernoemd naar Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland, veel teweeg was gebracht. “Gooi het niet weg”, aldus Sybilla Dekker. “Het doorstromen van vrouwen in de politiek is niet eenvoudig. In de landelijk politiek is 35% vrouw, in Noord-Holland is dat beter, maar het is nog lang niet evenredig”.

Rina van Rooy vertelde dat de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 de aanleiding was de prijs in te stellen en dat 5 keer te gaan doen. Volgens haar zou het goed zijn het initiatief voort te zetten, maar dat eens in de 4 jaar te doen om voorafgaand aan de verkiezingen aandacht te vragen voor de rol van vrouwen in de politiek. Met deze frequentie zou de prijs meer bijzonder worden en zo ook meer aandacht kunnen krijgen.

Binnen het Presidium is enthousiasme de Ribbius Peletierpenning voort te zetten. Een speciale begeleidingscommissie vanuit de Staten zal vanuit die betrokkenheid een voorstel doen hoe de Staten zich meer over de Prijs kunnen ontfermen en in welke frequentie de prijs wordt toegekend. Dat Statenleden de uitreiking van de penning meer naar zich toe zouden willen trekken, noemde Sybilla Dekker “van grote waarde. Het was en is uw prijs”. Volgens haar is “Noord-Holland uniek in het uitreiken van de prijs”. 

Tweede Begrotingswijziging

Op de agenda stond ook de Tweede begrotingswijziging 2023. De begroting voor 2023 moet op een aantal punten worden bijgesteld. Voor onder meer ICT zijn meer kosten gemaakt dan vooraf geraamd. Dit heeft te maken met iPads die beschikbaar gesteld worden aan de statenleden en de vervanging van apparatuur van medewerkers van de provincie. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer heeft toegezegd te kijken naar de afschrijftermijn van smartphones. Die is nu 3 jaar, maar zou gezien de garanties van leveranciers voor hardware en software-updates wellicht anders kunnen zijn. Ook zal de kostenpost voor apparatuur voor Statenleden in de toekomst vooraf opgenomen worden in de begroting, omdat deze kosten te voorspellen zijn.

Eindrapport  Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer

Esther Rommel is vorige week portefeuillehouder Circulair geworden en daar erg blij mee. Vanuit Provinciale Staten kwamen meerdere moties om de economie van de provincie meer circulair te maken. Rommel benadrukt dat het beroepsonderwijs een belangrijke rol heeft bij de vervulling van die ambitie. Doordat daar vaardigheden worden aangeleerd die helpen bij het realiseren van een circulaire economie. Beemsterboer benadrukt dat er pilotprojecten lopen voor circulaire woningbouw. Hij is bereid te kijken wat er nog extra kan.

Vragenuur

Het CDA, GL en de CU vragen aandacht voor de positie van PAS-melders. Dat zijn ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden van bijvoorbeeld de uitbreiding van hun bedrijf. Onder de toen geldende regels was een melding voldoende en hoefden ze geen vergunning aan te vragen, de bedrijven konden daardoor makkelijk uitbreiden. In 2019 deed de Raad van State een uitspraak waardoor deze bedrijven alsnog een vergunning moeten aanvragen, die wordt onder de huidige stikstofregels meestal niet verleend.

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer ziet dat PAS-melders in een rechteloze situatie zijn beland. De oplossing ligt eigenlijk bij het Rijk. De provincie zal met de stikstof-bank kijken of er een bijdrage aan de oplossing gevonden kan worden. De provincie kan geen bedrijven uitkopen, daar is geen geld voor beschikbaar gesteld.

Ook was er aandacht voor Schiphol, dat stikstofvergunningen koopt van ondernemers die stoppen met hun bedrijf. De luchthaven gebruikt de stikstofruimte om niet te hoeven krimpen. Gedeputeerde Rosan Kocken vult aan dat iedereen die dat kan, mag opkopen. Degene die de vergunning had, heeft die verkocht en vraagt de provincie de vergunning in te trekken. Er is volgens Kocken gekeken of de intrekking van de vergunning geweigerd kon worden, maar dat kan niet. De provincie zal niet via de rechter proberen de stikstofruimte toe te laten wijzen aan boeren.

Hamerstukken

Naast het actualiteitendebat, hamerde voorzitter Arthur van Dijk ook een aantal stukken af. Zo gingen Provinciale Staten akkoord met de benoeming van gedeputeerde Esther Rommel als lid van het Algemeen Bestuur recreatieschappen en Plassenschap Loosdrecht en werden de ontwerpjaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van Plassenschap Loosdrecht en omgeving goedgekeurd. Ook accordeerden Provinciale Staten het vergaderschema voor volgend jaar.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 2 oktober 2023. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden stemden.