Inloopbijeenkomst op 7 november over uitbreiding energienetwerk Diemen-Lelystad-Ens

Op dinsdag 7 november is van 19.00 en 21.00 in Bussum een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van het energienet tussen Diemen, Lelystad en Ens (Noordoostpolder).

Update 12-10: informatie over vergunningverlening is aangepast en aangevuld.

Geïnteresseerden kunnen dan meer informatie krijgen over waar en hoe de overheid van plan is om de hoogspanningskabels- en stations te plaatsen om deze uitbreiding mogelijk te maken. 

Uitbreiding hoogspanningsnet

Om knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen en de energietransitie mogelijk te maken, is uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig. Er is omstreeks 2030 een extra 380 kV hoogspanningsverbinding nodig tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. In Diemen zou volgens dit plan een 380 kV hoogspanningsstation moeten komen. 

Daarom starten het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT een ruimtelijke procedure voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. De provincie Noord-Holland denkt mee over de locatie van het hoogspanningsstation en over hoe de plaatsing van het traject ingepast kan worden. Daarbij houdt de provincie rekening met het gegeven dat het traject wellicht raakt aan Natura 2000-gebied en de Stelling van Amsterdam die valt onder beschermd UNESCO Werelderfgoed. 

Inloopbijeenkomsten

Er vinden diverse inloopbijeenkomsten plaats, waarvan 1 in Noord-Holland. Op dinsdag 7 november kunt u tussen 19.00 en 21.00 vrij binnenlopen bij Hotel Jan Tabak in Bussum. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u meer informatie over het aangevulde onderzoeksvoorstel (tweede concept-NRD), kunt u vragen stellen en reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen.

Zienswijze indienen

Met een zienswijze geeft u uw mening op het onderzoeksvoorstel. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat alle informatie over het traject met onder meer een kaart van het traject en een tijdlijn van het verdere proces. U kunt de overheid wijzen op aandachtspunten met betrekking tot het tracé en het zoekgebied dat nu onderzocht wordt om het net uit te breiden. Ook kunt u specifieke gebiedskennis, belangen en aandachtspunten inbrengen. 

Een zienswijze indienen kan mondeling, schriftelijk of digitaal tot en met donderdag 16 november 2023. Informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden via de website van RVO. Het is niet nodig om een eerder ingediende zienswijze weer in te dienen, die worden bij de onderzoeken en verdere uitwerking al meegenomen.

Vervolg

Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt bij het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze wordt, samen met een Nota van Antwoord en de inspraakbundel, rond februari 2024 gepubliceerd. Het Milieueffectrapport (MER) en de Integrale effectenanalyse (IEA) worden naar verwachting eind 2024 of begin 2025 gepubliceerd, samen met een voorstel voor een voorkeurstracé.

Op basis van de resultaten van de onderzoeken is een besluit over een voorkeurstracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding te verwachten in 2025. Ook dan worden er weer inloopbijeenkomsten georganiseerd waarvan 1 plaatsvindt in Noord-Holland.