Aanvraag van € 110 miljoen voor herstel Noord-Hollandse natuur

De provincie vraagt € 110 miljoen aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met het geld wil de provincie 150 maatregelen nemen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen van stikstofneerslag.

Het gaat om projecten in de duinen, de Vechtplassen, het Gooi en de veenweidegebieden van Laag-Holland. Ze worden de komende 6 jaar uitgevoerd in nauwe samenwerking met natuurorganisaties. Ook wordt geld aangevraagd voor boscompensatie en onderzoek. 

Luchtfoto natuurgebied
  
“In onze natuurgebieden zijn de gevolgen van te veel stikstof goed te merken”, zegt gedeputeerde Rosan Kocken. “Bepaalde planten groeien extra sterk en verdringen kwetsbare soorten planten. Met dit geld kunnen we grote stappen zetten om onze natuur te herstellen. We pakken overwoekering aan, we verbeteren de waterkwaliteit en we zorgen voor het behoud van het unieke open duinlandschap.” 

Uitvoeringsprogramma Natuur

Rijk en provincies investeren in natuur via het Uitvoeringsprogramma Natuur. Doel is om bron- en herstelmaatregelen te nemen die de stikstofneerslag op de meest kwetsbare natuurgebieden terugdringen.

Duingebied  

Het gaat niet goed met de duinheide. De neerslag van stikstof leidt tot vermesting en verzuring van de bodem. We nemen maatregelen om de duinen weer open te maken en te laten verstuiven, zodat kalkrijk zand het gebied in komt. Er wordt zo’n € 35 miljoen gevraagd voor herstel van de natuur in de duinen van Texel, Den Helder-Callantsoog, Zwanenwater, Pettemerduinen, Schoorl, Noord-Hollands Duinreservaat en Kennemerland-Zuid.

Duinen in Noord-Holland

Laag-Holland

De veenmosrietlanden en vochtige laagveenheiden in Laag-Holland zijn zeer stikstofgevoelig. Achteruitgang van water en veen hebben grote gevolgen voor de weidevogels en vissen. De kwaliteit van het oppervlaktewater is in dit gebied van groot belang. De maatregelen kunnen de effecten van stikstof verzachten en zorgen ook voor het tegengaan van bodemdaling. Er wordt zo’n € 36 miljoen aangevraagd voor maatregelen in Eilandspolder, Wormer- en Jisperveld, Kalverpolder, Polder Westzaan, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske. 

Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer

Naast de veenmosrietlanden en vochtige laagveenheiden hebben de zeldzame trilvenen en blauwgraslanden het zwaar vanwege de effecten van stikstof. Voor deze gebieden wordt € 17,7 miljoen aangevraagd voor de aanpak van woekerende planten en ter verbetering van de waterkwaliteit. 
  
Ook wordt er € 9,1 miljoen aangevraagd voor natuurgebieden buiten Natura2000, € 7,7 miljoen om 72 hectare bos te compenseren en € 700.000 voor onderzoek. Alle projecten zijn terug te lezen in het uitvoeringsprogramma (pdf, 14,10 MB). Naar verwachting wordt in deze zomer bekend of de totale aanvraag gehonoreerd wordt. 
  
Het is de tweede keer dat de provincie zo’n grote aanvraag voor natuurherstel doet. Het eerste deel van het programma betrof 30 maatregelen die momenteel in uitvoering zijn. Zo worden bossen gerevitaliseerd in Spaarnwoude, kerven in de duinen gegraven in het Noord-Hollands Duinreservaat en worden installaties in de Vechtplassen gebouwd om fosfaat uit het water te halen. Ook hebben gemeenten subsidies ontvangen om (dorps)bossen aan te leggen en zo recreatiedruk dicht bij huis op te vangen.