Meer aandacht nodig voor geluidhinder in IJmond

Geluidhinder verdient net zoveel aandacht als andere vormen van hinder in de IJmond.

Dit zegt de provincie Noord-Holland in reactie op een onderzoek naar geluidhinder in de IJmond. Uit gezondheidskundige duiding van het onderzoek blijkt dat in de IJmond sprake is van forse geluidoverlast en dat deze geluidoverlast tot gezondheidsschade kan leiden.

Het rapport ‘Geluidbeheer Industrieterrein IJmond’ (pdf, 412 kB) is opgesteld in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Het onderzoek komt voort uit vragen van inwoners van de IJmond over de werking van het geluidzonebeheermodel en zorgen over de geluidhinder en het onderzoek staat als actiepunt vermeld in het Programma Tata Steel 2020-2050 van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Forse geluidoverlast

Het Industrieterrein IJmond is één van de Industrieterreinen van Regionaal Belang die de provincie in Noord-Holland heeft aangewezen. De provincie is zonebeheerder en toetst bij de verlening van vergunningen aan de grenswaarden van geluidbelasting van bedrijven op het industrieterrein. Op het industrieterrein IJmond zijn meerdere bedrijven gevestigd, maar Tata Steel is verreweg de grootste en neemt ook het overgrote deel van de beschikbare geluidruimte in.

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de technische aspecten van geluidzonebeheer, maar ook naar de gezondheidsconsequenties van geluid. Uit het onderzoek blijkt dat het geluidzonebeheermodel in de IJmond verouderd is, maar nog wel functioneert. Het moet wel nodig worden gemoderniseerd. Uit gezondheidskundige duiding van het onderzoek blijkt dat in de IJmond sprake is van forse geluidoverlast, met 30% ernstig gehinderden in Wijk aan Zee. Aan de wettelijke eisen en normen wordt voldaan, maar deze geluidoverlast leidt wel tot gezondheidsschade.

Geluidoverlast niet volledig oplosbaar

De provincie constateert dat geluidoverlast van zware industrie niet volledig oplosbaar is. De provincie streeft naar een gezondere leefomgeving, ook op het gebied van geluid. Tegelijkertijd zijn geluidzones bedoeld om bedrijvigheid met meer geluid mogelijk te maken.

De provincie wil de vergunning van Tata Steel waar mogelijk aanscherpen. Verder wil de provincie met de OD NZKG bekijken hoe maatregelen bij Tata Steel kunnen worden genomen om geluidhinder te verminderen zoals de eerder genomen maatregel om geen schroot in de nacht te behandelen. In de maatwerkafspraken met het staalbedrijf zet de provincie in op bovenwettelijke milieumaatregelen, ook op maatregelen om geluidhinder te verminderen. De provincie gaat met de IJmondgemeenten bekijken of er andere maatregelen mogelijk zijn om geluidoverlast bij woningen te verminderen zoals isolatie, dove gevels en geluidluwe zijdes. Ook gaat de provincie in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over piekbelasting van geluid, waarvoor nu nog geen normen bestaan.

De provincie wijst ook op de verantwoordelijkheid van bedrijven om zich maximaal in te spannen om de hinder voor omwonenden te verminderen.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van OD NZKG. Of bekijk de brief aan Provinciale Staten (pdf, 6.713 kB).