Natuurbeheerplan 2025 ligt ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben het concept Natuurbeheerplan voor 2025 vastgesteld. Ten opzichte van vorig jaar zijn de ambitie- en beheertypenkaarten geactualiseerd. Het plan ligt ter inzage van 11 april tot en met 22 mei 2024.

Sloot Horstermeerpolder

Op de beheertypekaarten uit het Natuurbeheerplan is te zien op welke locaties welke soort natuur aanwezig is. Op de ambitiekaarten uit het plan geeft de provincie de ambities aan voor natuurbeheer. Op basis van het Natuurbeheerplan kunnen grondeigenaren en beheerders bij de provincie een subsidie aanvragen voor natuurontwikkeling of landschapsbeheer. Voorbeelden van subsidies zijn de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). 

Elk jaar stelt de provincie een nieuw Natuurbeheerplan vast. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2025 en bijbehorende kaarten liggen nu ter inzage. In het najaar wordt het Natuurbeheerplan samen met de Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.