Provinciaal Inpassingsplan voor busbaan bij Lisserbroek door naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen het Provinciaal Inpassingsplan voor het beoogde bustracé tussen Lisserbroek en Getsewoud voor aan Provinciale Staten.

Met het provinciaal inpassingsplan wordt de aanleg van de busbaan, met naastgelegen doorfietspad, planologisch mogelijk gemaakt. Provinciale Staten nemen begin juni 2024 een definitief besluit over de komst van deze hoogwaardig openbaarvervoerverbinding in de gemeente Haarlemmermeer.

Luchtfoto Lisserbroek

In een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) wordt in 1 juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen voor het HOV-tracé tussen Lisse en Nieuw-Vennep vastgelegd. Hierbij wordt het beoogde tracé weergegeven, samen met de planregels (regels van de bestemmingen) en een toelichting. Tot 16 februari 2024 heeft het PIP ter inzage gelegen en had iedereen de gelegenheid om een reactie (een zienswijze) op het Ontwerp-PIP in te dienen. 

Nota van Beantwoording

In totaal hebben 23 personen, bedrijven of instanties een zienswijze ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het inpassingsplan op enkele kleine punten aangepast. Daarnaast is ook het plan voor de compensatie van natuur toegevoegd (inrichtingsplan voor compensatie NNN-gebied) en een nota met de wijzigingen (de nota van Wijziging). 

Verdere procedure

Provinciale Staten nemen naar verwachting begin juni een besluit over het PIP. Ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten behandelt de Statencommissie Ruimte het onderwerp een maand eerder. Na positieve besluitvorming door Provinciale Staten is het PIP definitief en het project planologisch uitvoerbaar. Het vastgestelde PIP en de overige stukken worden daarna 6 weken ter inzage gelegd. Na vaststelling kan gestart worden met de voorbereidingen voor de aanleg van de busbaan. Volgens de laatste planning kunnen de eerste bussen halverwege 2029 gebruik maken van het tracé.

Het voorlopig ontwerp HOV tussen Lisse en Nieuw-Vennep

In het ontwerp van het HOV-tracé tussen Lisse en Nieuw-Vennep kruist de busbaan de Ringvaart met een nog aan te leggen beweegbare brug. Vervolgens loopt de vrij liggende busbaan ten noorden van Lisserbroek naar P+R Getsewoud-Zuid in Nieuw-Vennep. Vanaf daar sluit de busbaan aan op het bestaande hoogwaardig openbaarvervoer (HOV)-traject richting Schiphol. Naast de HOV-verbinding wordt in het PIP ook een doorfietsroute aangegeven. Deze loopt grotendeels langs het tracé van de busbaan.

Meer Informatie

De laatste stand van zaken en achtergrondinformatie over het project HOV Noordwijk-Schiphol en over de PIP-procedure. Achterliggende documenten van het PIP zijn te vinden op de provinciale website onder documenten. Informatie over hoe iedereen kan inspreken tijdens de Statencommissie Ruimte is te vinden op de pagina Inspraak en meedenken van de provinciale website. Met vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Vragen kunnen ook gesteld worden via het e-mailadres info-HOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl.

Partners

HOV Noordwijk-Schiphol is een samenwerking van 8 partijen. De provincie Zuid- Holland neemt het voortouw en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse, en Haarlemmermeer, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam.