Gallowayrunderen helpen in de Diemerscheg

In 2020 is provincie Noord-Holland samen met terreinbeheerder Staatsbosbeheer en kuddebeheerder FREE Nature een pilot gestart met waterbuffels in natuurgebied Diemerscheg. De waterbuffels helpen door begrazing bij het onderhoud van Diemerscheg.

Gallowayrunderen in de Diemerscheg.

Gedurende 5 jaar wordt onderzocht hoe de natuur en de variatie aan planten en dieren zich ontwikkelen in dit gebied. Na 3 jaar blijkt dat de waterbuffels veel doen, maar onvoldoende om de begroeiing laag te houden. Daarom is er in het najaar van 2023 een kleine kudde Gallowayrunderen aan het gebied toegevoegd.

Waterlandtak-West

De locatie waar de Gallowayrunderen zijn uitgezet, de Waterlandtak-West, is onderdeel van de veel grotere ‘Diemerscheg’. Deze scheg vormt een natte verbinding tussen het Naardermeer en Waterland, boven Amsterdam. Een klein, niet voor de mens toegankelijk, waterrijk natuurgebied waar inmiddels de bever en de otter zijn gesignaleerd en waar in het voorjaar en de zomer veel soorten rietvogels broeden. Als we niets doen, groeit het gebied door de voedselrijke bodem zeer snel dicht met wilg en populier.

Hoogspanningskabels

Het is een waterrijk gebied, waardoor het lastig is om met machines te werken. De bomen en struiken onder de hoogspanningskabels, die dwars over het gebied lopen, moeten laag blijven. Daarom wordt nu gekeken of begrazing door dieren een oplossing biedt. Het was de bedoeling dat de waterbuffels de planten en struiken die spontaan in het natte gebied opkomen, laag houden door te grazen. Na de eerste 3 jaar concluderen de ecologen van de provincie, Staatsbosbeheer en Free Nature dat dit de waterbuffels maar gedeeltelijk lukt. Extra begrazing door een ander soort grazer is nodig, om met name de wilgen en populieren die ondanks begrazing van waterbuffels (te hoog) groeien.

Galloways

Galloway runderen is een ras met een gemoedelijk karakter en het heeft een ander dieet dan de waterbuffel. De waterbuffels laten de houtige gewassen in de winter staan. De Gallowayrunderen eten tijdens dit seizoen juist graag wilg en populier. Daardoor hebben ze minder moeite met winterse omstandigheden. Ook slaan Galloway runderen in de zomer goed vet op, waar ze in de winter gebruik van maken. Daardoor hoeven ze niet, zoals de waterbuffels, te worden bijgevoerd. De kudde Gallowayrunderen bestaat uit 3 koeien en 3 kalveren en lopen deze winter gescheiden van de waterbuffels in het natuurgebied. 

Vervolg

Het toevoegen van de Gallowayrunderen en het effect op de vegetatie wordt op de voet gevolgd en waar nodig bijgesteld. Sinds de komst van de runderen in het najaar van 2023 is het gebied al flink veranderd, vertelt de kuddebeheerder van FREE Nature. De Gallowayrunderen zijn begonnen aan het schillen van de bast van populier en wilg. De waterbuffels worden juist bijgevoerd gedurende de koude periode. Wanneer de Gallowayrunderen hun taak hebben volbracht in de Waterlandtak, worden ze in een ander gebied aan het werk gezet. In het najaar van 2024 worden ze weer toegevoegd aan het gebied, als dat nodig blijkt.