Besluiten Provinciale Staten 8 juli 2024

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland stemden 8 juli unaniem in met de jaarstukken 2023.

Ook het investeringskader ‘Versnelling woningbouwopgave en duurzame bereikbaarheid’ haalde het met 54 stemmen voor en 0 tegen. Daarnaast stemden de Statenleden in met de kaderbrief 2025 en de nota reserves 2024.

1 minuut stilte

Provinciale Staten begonnen de vergadering van 8 juli met 1 minuut stilte vanwege het overlijden van Louise Smits (SP). Zij was Statenlid in de periode 2007-2011 en voorzitter van de commissie sociale infrastructuur.  

Na het moment van medeleven volgde er op verzoek van Volt-Statenlid Maik de Weerdt een hoofdelijke stemming om de behandeling van de nota reserves 2024 over de zomer te tillen. Volgens Volt was er niet voldoende informatie om een goed oordeel te kunnen vellen. Met 13 stemmen voor (Volt, JA21, SP, CDA, ChristenUnie) en 40 tegen werd het voorstel verworpen en bleef het onderwerp op de agenda.

Kaderbrief 2025

Het grootste deel van de vergadering ging over de kaderbrief 2025, de start van de jaarlijkse begrotingscyclus. Het document schetst de visie van het college van Gedeputeerde Staten (GS) op de financiële ontwikkelingen. Aan de hand hiervan vraagt het college van GS aan PS om de financiële kaders vast te stellen voor de komende begroting 2025 en meerjarenraming 2025–2028.  

De Statenleden discussieerden bijna 5,5 uur met elkaar en de gedeputeerden over de kaderbrief. Partijen van rechts tot links plaatsten kritische kanttekeningen. Zo stelden JA21 en FvD dat GS de financiële reserves van de provincie inzetten om de begroting sluitend te maken. Volgens FvD-Statenlid Johan Dessing is dat niet de manier van financieel gezond beleid voeren.  

In de Statenzaal gingen ook stemmen op om in Den Haag te lobbyen voor een miljonairsbelasting (SP) of de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen (D66). Waar PvdD, Volt, 50PLUS, SP en ChristenUnie de kaderbrief bescheiden en behoudend noemden, was coalitiepartij GroenLinks tevreden met het financieel sluitende beeld en verheugd over de opgenomen klimaatparagraaf in de begroting.  

Bij de beantwoording van de vragen van de Statenleden uitte gedeputeerde Esther Rommel zorgen over de financiën. Door het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is er volgens haar geen goed zicht op het geld dat vanuit het Rijk naar de provincie komt. De gedeputeerde financiën liet weten dat GS in het najaar opnieuw moeten kijken naar de inkomsten en uitgaven. PS zullen dat dan in het voorstel voor de begroting 2025 terugzien.

Moties en amendementen

De Statenleden dienden in totaal 17 moties en 5 amendementen in bij de kaderbrief 2025. Daarvan werden er 14 in stemming gebracht. De volgende amendementen bij de kaderbrief werden aangenomen:  

  • Schrap besparing op Groen Kapitaal (PvdD, ChristenUnie en GroenLinks) 
  • Continuering sterke betrokkenheid provincie bij toerisme (CDA, D66 en BBB) 
  • Investeer in veiligere wegen en betere fietspaden in provincie en in leefbaarheid in Broek in Waterland (VVD, BBB en CDA) 

Deze moties bij de kaderbrief werden aangenomen:  

  • Zero based budgetting toepassen bij begroting 2026 (JA21 en PVV) 
  • Verduurzamen maatschappelijk vastgoed is en blijft belangrijk (CDA, D66 en Volt)
  • Lange termijnzekerheid kwaliteitsverbetering natuur (PvdA) 
  • Voortzetting ARO juist nu (GroenLinks e.a.)

Jaarstukken 2023

Bij de bespreking van de Jaarstukken 2023 discussieerden de Statenleden vooral over de zogenoemde onderbesteding. Uit de jaarstukken bleek dat er veel minder geld was uitgegeven dan begroot. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bepaald beleid niet is uitgevoerd. Statenleden waren teleurgesteld dat er geld op de plank was blijven liggen en bezorgd over de toename van de onderbesteding ten opzichte van vorig jaar.   

Gedeputeerde Rommel deelde die zorgen. Ze bood PS aan om er in het najaar verder op te reflecteren in de rekeningcommissie. Rommel zei ook graag in het gesprek te gaan over de vraag ‘hoe we meer grip krijgen op onderbesteding'. Daarnaast meldde ze hard te gaan werken aan de opmerkingen van de accountant.

Versnellen woningbouwopgave

Aan het eind van de lange vergaderdag bespraken PS de voordracht ‘Versnellen woningbouwopgave in Noord-Holland en duurzame bereikbaarheid' en de extra financiering voor het realiseren van woningen binnen nu en 6 jaar. Met 54 stemmen voor werd de voordracht unaniem aangenomen. Ook de motie ‘Bouwbreekijzer’ van Volt, GroenLinks, BBB, CDA, VVD, ChristenUnie en PvdA haalde het. De motie roept op om te onderzoeken hoe een provinciaal projectbureau kan helpen om het gebrek aan gemeentelijke ambtelijke capaciteit op te lossen.

Motie vreemd over motie Teunissen

De motie vreemd van PvdD, JA21, SP, D66, ChristenUnie, 50PLUS en Volt om de Tweede Kamer motie ‘Teunissen’ positief te omarmen werd met 34 stemmen voor en 20 tegen aangenomen. Alleen BBB, VVD, CDA en FvD stemden tegen. De motie Teunissen luidt: ‘Zo snel mogelijk zorgen voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel’.

Hamerstukken

PS keurden ook de voordrachten jaarstukken omgevingsdiensten Flevoland & Gooi en Vechtstreek, IJmond, Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland Noord goed. Verder werd de conceptagenda voor 2025 vastgesteld.

Project Wieringerhoek

PS hebben ingestemd met het verzoek van de fractie van JA21 om een interpellatie te houden over het Project Zon-op-water Wieringerhoek. Dit punt wordt in de voortgezette vergadering op 15 juli behandeld. Dat geldt eveneens voor het initiatiefvoorstel van dezelfde fractie om de geheimhouding op te heffen op een passage in een document over dit project.

Ook de tweede termijn van het agendapunt ‘Vaststelling wijziging Delegatiebesluit Omgevingsverordening NH2022 voor geitenhouderijen' volgt op 15 juli. Vanwege de doorgeschoven agendapunten begint de PS-vergadering die dag een halfuur eerder, om 12.30 uur.

Agenda, stukken en vergadering terugkijken

Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 8 juli 2024. Daar is ook de vergaderagenda van 15 juli te vinden. De vergadering terugkijken kan via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Daar staat ook hoe de Statenleden stemden.