Provincie onderzoekt saneringsmogelijkheden Groenewoud en bijbehorende kosten

In opdracht van de provincie Noord-Holland gaat Afvalzorg onderzoeken welke saneringsmaatregelen er mogelijk zijn voor de voormalige vuilstort Groenewoud en wat de sanering zouden kosten. Deze informatie hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie nodig om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Groenewoud.

Onderzoek naar verschillende vormen van saneren

Afvalzorg gaat de kosten van mogelijke scenario’s van het saneren van Groenewoud berekenen. Saneren betekent dat verontreiniging van de bodem en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperkt en ongedaan worden gemaakt. Er zijn verschillende vormen van saneren. Het stortmateriaal volledig afgraven en afvoeren is geen optie. Mogelijkheden die worden onderzocht zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de deklaag, het dempen van sloten, het aanplanten van biologische filters (planten die schadelijke stoffen afbreken), het isoleren van het watersysteem of het afdekken van de slootkanten. 

Bestuurlijke besluitvorming

Groenewoud valt binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en grenst aan een Natura 2000-gebied. Rosan Kocken, gedeputeerde Natuur: “We willen graag hoogwaardige natuur ontwikkelen in Kortenhoef Oost. Hiervoor is een vorm van saneren noodzakelijk. We laten onderzoeken welke saneringsmaatregelen er mogelijk zijn en wat de kosten hiervan zouden zijn. Deze informatie gebruiken we bij de besluitvorming rondom Groenewoud.”

Monitoringonderzoek

Afgelopen zomer is door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek geconcludeerd dat de voormalige vuilstort Groenewoud op basis van de Wet bodembescherming geen ontoelaatbaar risico vormt voor de volksgezondheid en ecologie. Dit betekent dat de provincie voor het huidige gebruik van Groenewoud niet verplicht is om te saneren en dat saneren geen spoed heeft. De provincie gaat circa 5 tot 10 jaar lang een monitoringsonderzoek doen om in de gaten te houden of er verspreidingsrisico’s zijn. Mocht uit deze monitoring blijken dat er sprake is van ontoelaatbare verspreidingsrisico’s, dan kan de provincie alsnog een saneringsverplichting opgelegd worden om deze risico’s weg te nemen.

Groenewoud luchtfotoGroenewoud in Kortenhoef vanuit de lucht.