Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 13 mei 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland stemden in met het tijdelijk buiten werking stellen van de Referendumverordening en gingen met elkaar in debat over de voortgang van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Ook werd een nieuwe vertrouwenscommissie aangewezen voor de herbenoemingsprocedure van de commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

Installatie Statenlid

Voor de fractie Partij voor de Dieren werd voor een tweede periode tijdelijk Statenlid Marieke van Aesch geïnstalleerd. Van Aesch vervangt Statenlid Ellinoor Jorna die tijdelijk met verlof is. 

Installatie Marieke van Aesch voor Partij voor de Dieren
Installatie Marieke van Aesch

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Op verzoek van Volt werd er een fractiedebat gevoerd over de voortgang van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Julia Schneemann (Volt) liet weten teleurgesteld te zijn in de inzet op het PPLG dossier. Volt wilde weten hoe andere fracties hierover denken. Zien zij de PPLG doelen als haalbaar? 

Vervolgens kwamen, in volgorde van het debat, de volgende Statenleden aan het woord. Gert-Jan Leerink (PVDA) gaf aan nog steeds achter de doelstellingen van het PPLG te staan. Maar geeft aan dat de situatie in Den Haag, het wachten op de formatie, het succes beïnvloeden. Ivo Mantel (JA21) denkt dat het PPLG nog steeds succesvol kan zijn, maar wil wel meer duidelijkheid van de coalitie waarom de provincie zo weinig financiering heeft gekregen van het Rijk en Ilona Haas (PVDD), ziet geen voortang en vraagt zich af of er bewust een vertragingstactiek is ingesteld en wil terugblikken met de fracties en de coalitie. Johan Dessing (FvD), liet weten dat zijn partij geen fan is van het PPLG en dat het programma onhaalbare doelen heeft. Gert Vendrig (BBB), geeft aan vooral teleurgesteld te zijn in de hoogte van het toegekende bedrag (12 miljoen) voor het PPLG en dat dit de voortgang bepaald. Michel Klein (ChristenUnie) geeft aan niet tevreden te zijn over de voortgang en dat de oorzaak niet helder is.

Sijmen Mülder (D66), vindt dat het proces door een gebrek aan visie heeft gefaald. En het mislopen van de financiering had niet mogen gebeuren. Ronald van Tiggelen (PVV) wil een ‘pas op de plaats’ voor het PPLG. En Tessa van Wijnen (GroenLinks) deelde de teleurstelling en frustratie met Volt. Volgens Remine Alberts (SP) is het hoog tijd om aan het PPLG te werken, maar dat er wel keuzes gemaakt moeten worden tussen economie of ecologie. Laura Ouderkerken (VVD) en het CDA (Willemien Koning (CDA) benadrukten vooral het belang van financiering om de projecten te realiseren. Anneke van der Helm (50PLUS) tot slot noemde de voortang moeizaam en de visie afwachtend.

Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Stikstofbanken en het PPLG, reageerde vervolgens op de vragen die voortkwamen uit het debat. De gedeputeerde gaf aan dat er alleen financiering van het Rijk is ontvangen voor 3 toegezegde projecten. Wat de prioriteiten van het PPLG betreft (natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie) en dat deze allemaal meegenomen zijn in de aanpak van het PPLG. Ook de doelen van het Nationale Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn belangrijk geeft Jelle Beemsterboer aan en dat hier ook een rol voor het Rijk in is. Tot slot geeft de gedeputeerde aan dat er nog steeds hard gewerkt wordt aan het vullen van de stikstofbanken en dat voor de zomer bekend wordt gemaakt wanneer de evaluatie van de financieringsaanvraag gereed is. 

Op 17 juni komt de commissie Landelijk Gebied weer bijeen voor een vervolggesprek op de voortgang van het PPLG. Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, ‘Buitengewoon Noord-Holland!' is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Afgelopen februari kreeg de provincie € 12 miljoen aan subsidie van het rijk, waar € 80 miljoen was aangevraagd om de Noord-Hollandse natuur te versterken. Meer over het programma op de site van de provincie.

Hamerstukken

Verder werden er – via acclamatie, door middel van geluid - een nieuwe Vertrouwenscommissie aangewezen voor de herbenoemingsprocedure van de commissaris van de Koning Arthur van Dijk en tevens werd de verordening van de instelling en werkwijze van deze commissie goedgekeurd. Direct daarna werd de plaatsvervangend Statengriffier Eric Krijgsman aangewezen. Verder werden de volgende stukken door Provinciale Staten goedgekeurd: wijziging in de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies, toestemming Provinciale Staten voor treffen van gewijzigde gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst IJmond. 

Referendumverordening Noord-Holland tijdelijk buiten werking

Provinciale Staten bespraken het tijdelijk buiten werking stellen van de huidige Referendumverordening en de duur van de buiten werking stelling. De huidige verordening, door Provinciale Staten geformuleerd en vastgelegd in 2018, heeft een aantal juridische en praktische gebreken waardoor deze niet goed uit te voeren is. De 2 verzoeken voor een referendum die sinds de vastlegging zijn aangevraagd, hebben deze gebreken aangetoond. Het tijdelijk buiten werking stellen geeft de werkgroep burgerparticipatie de mogelijkheid en de tijd om met alternatieven vormen of met een verbeterde versie van de huidige verordening te komen. Voorzitter van de werkgroep burgerparticipatie Maik de Weerdt (Volt) liet weten, na het aangenomen voorstel van PvdD en JA21 in de vorm van een amendement, weten dat het voor de werkgroep haalbaar is om deze voorstellen in 2026, voor publicatie van de kaderbrief (financiële verantwoording van de provincie), te presenteren aan Provinciale Staten. 

Vragenuur

In het vragenuur werden 5 vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. 

Ingrid de Sain (BBB), Michel Klein (ChristenUnie) en Willemien Koning (CDA) stelden vragen aan gedeputeerde Rosan Kocken (Klimaat en energie), over de natuurbeschermingsvergunning van Schiphol. Rosan Kocken gaf aan dat de vergunning door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is afgegeven en de provincie geen rol heeft in deze situatie. De provincie profiteert wel van de stikstofruimte die hiermee vrijkomt en zet deze in voor PAS-melders.

PAS-melders zijn agrarische en industriële bedrijven die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben. Tot 2019 was het voldoende om een uitbreiding of wijziging van hun bedrijf te melden onder het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het Rijk. Als de stikstofneerslag van hun activiteiten onder de drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar bleef, hoefden zij hadden daarvoor geen natuurvergunning aan te vragen. Halverwege 2019 verklaarde de Raad van State het PAS ongeldig, omdat het niet voldoet aan de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen. Daardoor zijn deze bedrijven, hoewel ter goeder trouw, formeel in overtreding. Meer over PAS op de site van de provincie. 

Vervolgens werden er door Michel Klein (ChristenUnie) vragen gesteld over de gevolgen van het afsluiten van de A7 voor het vrachtverkeer. Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en bereikbaarheid) gaf hierover aan dat er geen extra maatregelen genomen zijn en de verwachtingen zijn dat deze situatie volgehouden kan worden tot september. Op 1 september gaat de A7, aldus de planning van Rijkswaterstaat, weer open voor al het verkeer. Tot slot stelde Heidi Bouhlel (SP) vragen over de omgevingsvergunning infrawerkzaamheden voor de locatie van camping Sandevoerde in Zandvoort. Jeroen Olthof gaf namens het college antwoord op de vragen en stelde dat de gemeente Zandvoort een omgevingsvergunning heeft afgegeven en geen bouwvergunning. Voor ontgraving is een vergunning bij de provincie aangevraagd en deze zal zorgvuldig worden beoordeeld. Gedeputeerde benadrukte dat de provincie zal optreden daar waar ze bevoegdheid heeft. 

Moties en stemmingen

Van de 4 geagendeerde moties werd er 1 aangenomen, 1 verworpen en 2 ingetrokken. Van de 4 amendementen (voorstellen) werd 1 aangenomen, 3 verworpen en 1 ingetrokken. 

De motie van PvdD, JA21, ChristenUnie en D66 over ‘Eerdere sluiting kookgasfabriek 2 in maatwerkafspraak Tata Steel’ werd aangenomen met 31 stemmen voor en 22 stemmen tegen. Tegen stemden: BBB, VVD, PVV, CDA en FvD. De motie van SP en PVV over ‘Herziening omgevingsvergunning infrawerkzaamheden Kennemerweg 16, camping Sandevoerde’ werd met 47 stemmen tegen verworpen. Alleen en SP, PVV en FvD stemden voor. De motie van PvdD en JA21 over ‘Deelverslag Expertgroep Gezondheid lJmond met PS’ werd ingetrokken. En ook de motie van de ChristenUnie, PvdD en JA21 over ‘Betrek PS bij gezondheidsvragen in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de milieueffectrapportage (MER) Groen Staal’ werd ingetrokken. Michel Klein (ChristenUnie) liet namens de indieners van de motie weten dat de toezegging van Gedeputeerde Staten om in juni het conceptadvies van de MER inclusief het verslag van de expertgroep toe te sturen, voor Provinciale Staten voldoende mogelijkheden geeft om bij te sturen. 

Vervolgens werden de amendementen en moties bij het voorstel over het tijdelijk buiten stellen van de referendumverordening in stemming gebracht. Een amendement werd aangenomen, 2 werden er verworpen en 1 werd ingetrokken. Het amendement (voorstel) dat werd aangenomen was van de PvdD en JA21 over het oplevermoment van de vernieuwde Referendumverordening voor de kaderbrief van 2O26 werd met 52 stemmen voor aangenomen. Alleen 50PLUS stemde tegen. Van de drie moties werden er twee ingetrokken en 1 verworpen. 

Tot slot werd het voorstel om de Referendumverordening van Noord-Holland tijdelijk buiten werking te stellen met 38 stemmen voor en 16 stemmen tegen met het aangenomen amendement aangenomen. Voor het tijdelijk buiten werking stellen stemden BBB, VVD, GroenLinks, PVDA, D66, Volt, CDA en ChristenUnie. Tegen stemden PVDD, JA21, PVV, FvD, SP en 50PLUS. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De besluiten, stukken van PS van 13 mei 2024 en de bijbehoren de stukken staan bij de agenda van deze vergadering. De vergadering is terug te zien via noord-holland.stateninformatie.nl.