Provincie Noord-Holland stelt de referendumverordening tijdelijk buiten werking

De provincie wil een alternatief voor de huidige referendumverordening. De provincie hecht veel waarde aan goede participatie en heeft hier uitgangspunten voor opgesteld.

Omdat de huidige referendumverordening moeilijk uitvoerbaar is en onvoldoende bijdraagt aan goede participatie, stelt de provincie de huidige referendumverordening tijdelijk buiten werking. De Statenwerkgroep Participatie vraagt alternatieven, al dan niet in de vorm van een (uitvoerbare) referendumverordening, te onderzoeken en voor de Kaderbrief 2026 met een voorstel te komen.

Verordening moeilijk uitvoerbaar

Tijdens de behandeling van 2 referendumverzoeken werden fouten in de verordening ontdekt. Deze hadden onder andere te maken met de autorisatie van het gebruik van DigiD-gegevens. Ook de uitzonderingsgronden in de verordening zijn niet concreet genoeg geformuleerd, waardoor de beoordeling onvoorspelbaar wordt. Verder kan een vraag bij de huidige referendumverordening door inwoners alleen met ‘voor’ of ‘tegen’ beantwoord worden, wat maakt dat het minder inzicht biedt in de verschillende meningen en inzichten die er met betrekking tot een onderwerp kunnen zijn. 

Goede participatie belangrijk

De provincie vindt participatie belangrijk en wil hiervoor mogelijkheden bieden aan de samenleving. Rondom diverse thema’s of projecten blijft de provincie daarom participatie inzetten. Daarnaast wordt de Statenwerkgroep Participatie gevraagd een alternatief voor de referendumverordening uit te werken.