Beperken van recreatiedruk en meer verstuivingen in duinen nodig voor natuur op Texel

De Texelse natuur is van grote internationale betekenis door de grote aangesloten duingebieden, de verschillende landschappen en bijzondere vogelsoorten die er voorkomen. Er zijn echter ook bedreigingen door de hoge recreatiedruk, te weinig stuivend duinzand en woekerende exoten. Om de natuurwaarden op Texel te beschermen zijn meer maatregelen nodig.

Dat zegt de Ecologische Autoriteit (EA) in haar advies voor het Natura 2000-gebied ‘Duinen en Lage Land Texel’. Dit advies komt grotendeels overeen met de conclusies in de natuurdoelanalyse voor Texel die de provincie heeft opgesteld.

Maatregelen voor duinen, polder- en moerasgebieden

De EA adviseert om nieuwe kerven (sleuven in de zeereep) en stuifkuilen aan te leggen. Hierdoor kan zand het duingebied instuiven en dat verbetert de kwaliteit van Witte en Grijze duinen, duinheiden en duinvalleien. Staatsbosbeheer is bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van een eerste kerf aan de noordwest-kust (met geld van de provincie). Ook onderzoeken de provincie en kustpartners momenteel de verschillende mogelijkheden voor duinverstuiving in het zuidwesten van Texel

Verder adviseert de EA de beheerders van het strand en de duinen (Rijkswaterstaat, gemeente, Staatsbosbeheer) om de recreatiezonering te verbeteren. Wandelaars en mountainbikers die van de paden afgaan verstoren vogels in de duinen, zoals tapuit en blauwe kiekendief. Door het intensieve strandgebruik met loslopende honden worden ook vogels die op het strand broeden, zoals dwergstern en strandplevier, verstoord

Daarnaast adviseert de EA om door te gaan met het aanpakken van de stikstofneerslag en het bestrijden van woekerende exoten op Texel (soorten die hier van nature niet thuishoren).

Geld voor natuurherstel

Voor natuurherstel in Noord-Holland gaat de provincie een aanvraag voor € 110 miljoen doen bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Met het geld wil de provincie 150 maatregelen nemen die kwetsbare natuurgebieden in Noord-Holland helpen herstellen. Ruim € 4 miljoen van het gevraagde bedrag is bedoeld voor natuurherstel op Texel.

De provincie bekijkt naar aanleiding van het adviesrapport van de Ecologische Autoriteit waar de natuurdoelanalyse voor Duinen en Lage Land moet worden aangepast. De uiteindelijke natuurdoelanalyse wordt meegenomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied