Provinciale Staten stellen provinciaal inpassingsplan HOV Lisserbroek-Getsewoud vast

Provinciale Staten hebben op 10 juni 2024 het provinciaal inpassingsplan (PIP) HOV Lisserbroek-Getsewoud vastgesteld.

Hiermee is er groen licht om een busbaan en brug over de Ringvaart in de gemeente Haarlemmermeer aan te leggen. 

Bushalte met ondergaande zon.

In het Provinciaal Inpassingsplan Lisserbroek-Getsewoud kruist een nieuwe busbaan de Ringvaart met een nog te bouwen beweegbare brug. Vervolgens loopt de vrij liggende busbaan ten noorden van Lisserbroek naar P+R Getsewoud-Zuid in Nieuw-Vennep. Vanaf daar sluit de busbaan aan op de bestaande busverbindingen richting Schiphol. Op het nieuwe bustracé komen hoogwaardige openbaarvervoersbussen te rijden. Deze HOV-bussen zijn (elektrische) bussen die comfortabel, snel en regelmatig rijden. Naast de HOV-verbinding maakt het provinciaal inpassingsplan ook ruimte voor een doorfietsroute. Deze loopt deels langs het tracé van de busbaan.

Betere bereikbaarheid

De aanleg van de nieuwe busbaan, brug en fietspad verbeteren de bereikbaarheid van de Bollenstreek. Hierbij wordt rekening gehouden met de plannen die er liggen voor de woningbouwontwikkeling Lisserbroek Noord. Door de nieuwe HOV-verbinding zijn de toekomstige woningen goed ontsloten door het openbaar vervoer. 

Een provinciaal inpassingsplan 

Het provinciaal inpassingsplan maakt het mogelijk om in 1 juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen voor de HOV-verbinding, inclusief doorfietspad, vast te leggen. Van 18 december 2023 tot en met 16 februari 2024 lag het plan ter inzage. Hierop hebben 23 geïnteresseerden een officiële reactie gegeven door het indienen van een zienswijze. Het inpassingsplan is vervolgens op enkele kleine punten aangepast en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. Na de positieve besluitvorming door Provinciale Staten op 10 juni 2024 is het provinciaal inpassingsplan HOV Lisserbroek-Getsewoud definitief, maar beroep is nog wel mogelijk

Beroep

Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen het provinciaal inpassingsplan HOV Lisserbroek-Getsewoud inkijken. Van maandag 17 juni 2023 tot met maandag 29 juli 2024 ligt het plan ter inzage op het provinciehuis, het gemeentehuis van Lisse en het servicepunt van de gemeente Haarlemmermeer in Nieuw-Vennep. Daarnaast is het in te zien op de website van de provincie Noord-Holland en op het omgevingsloket van de overheid. Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Planning

Nu het PIP is vastgesteld, wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de busbaan, zoals het verwerven van de benodigde gronden en het contracteren van een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting kunnen de eerste bussen halverwege 2029 gebruik maken van de nieuwe busbaan.

Meer informatie

De laatste stand van zaken en achtergrondinformatie over het project HOV Noordwijk-Schiphol is te vinden op: www.noord-holland.nl/hovnoordwijkschiphol. Met vragen over het project kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Vragen kunnen ook gesteld worden via het e-mailadres info-HOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl.

Partners

HOV Lisserbroek-Getsewoud is onderdeel van het project HOV Noordwijk-Schiphol, dat een samenwerking is van 8 partijen. De provincie Zuid-Holland neemt het voortouw en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam.