Toename uitkeringen voor faunaschade

In 2023 is in Noord-Holland 28% meer geld uitbetaald aan de tegemoetkoming voor faunaschade dan het jaar ervoor.

Met faunaschade wordt de schade aan landbouwgewassen bedoeld die door dieren is veroorzaakt. In 2023 werd ruim € 15 miljoen uitgekeerd, in 2022 was dat minder dan € 12 miljoen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van uitvoeringsorganisatie BIJ12. 

De 12 provincies keerden samen in 2023 ruim € 10 miljoen meer uit aan faunaschade dan het jaar ervoor. Het totaalbedrag steeg van ruim € 44 miljoen naar € 55 miljoen. Noord-Holland en Friesland zijn in Nederland de provincies waar het meeste geld wordt uitgegeven aan tegemoetkomingen voor faunaschade.

Voedselrijke graslanden

In Noord-Holland wordt de meeste schade veroorzaakt door vogels. Zij vinden in de provincie veel water, natuurgebieden om te schuilen en voedselrijke graslanden en landbouwpercelen. De meeste schade wordt veroorzaakt door de grauwe gans, namelijk 65% van de schadetegemoetkomingen. De door ganzen veroorzaakte landbouwschade is ten opzichte van 2022 stabiel gebleven. Een opvallende nieuwkomer in de top-5 van dieren die de meeste schade aanrichten is de houtduif.

Toename uitkeringen voor faunaschadeTop 5 van schadeveroorzakende dieren in Noord-Holland in 2023.

De toename van de uitkeringen voor schade veroorzaakt door de houtduif is te verklaren doordat de houtduif niet langer bestreden mag worden sinds een uitspraak van de Raad van State in april 2023. In het verleden werd schade veroorzaakt door houtduiven niet uitgekeerd. De houtduif veroorzaakt in Noord-Holland vooral schade aan koolgewassen zoals broccoli en bloemkool, en aan sla. 
 
Toename uitkeringen voor faunaschadeTop 5 van schade aan gewassen in Noord-Holland in 2023.

Oplossingen

Ganzen richten al jaren veel schade aan op Noord-Hollandse landbouwgronden en in natuurgebieden. Omdat in Noord-Holland is gebleken dat preventieve maatregelen zoals verjaging onvoldoende effect hebben, is besloten om de ganzenpopulatie te verminderen door bijvoorbeeld afschot. Dit heeft de sterke groei van de populatie ondertussen gestabiliseerd, net als de tegemoetkomingen voor schade door ganzen. Ten aanzien van de sterk gestegen houtduivenschade wordt momenteel geïnventariseerd welke oplossingen er zijn. De provincie volgt hierbij de Europese en landelijke wetgeving.

Het faunabeheer in Noord-Holland wordt gecoördineerd door de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland. De FBE is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurorganisaties, jagers en particuliere grondeigenaren met als doel maatschappelijk breed gedragen en gebalanceerd faunabeheer. De FBE stelt hiervoor faunabeheerplannen op en vraagt vergunningen aan bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

In de Monitor Faunaschade van BIJ12 zijn per provincie, per dier en per gewas de uitgekeerde tegemoetkomingen voor faunaschade op te zoeken.

Toename uitkeringen voor faunaschade