Zonneladder provincie Noord-Holland aangescherpt

Noord-Holland stelt duidelijke regels op voor het plaatsen van zonnepanelen in landelijk gebied. Deze regels zijn bedoeld om de overgang naar duurzame energie soepel te laten verlopen, met respect voor het landschap en de natuur.

Vorig jaar hebben de provincie, gemeenten en het Rijk afgesproken om meer in te zetten op zonne-energie op daken en gevels en terughoudend ruimte te bieden op natuur- en landbouwgrond. De regels hiervoor zijn nu uitgewerkt in de omgevingsverordening van de provincie. 

Volgens deze nieuwe regels mogen zonnepanelen alleen worden geplaatst op land onder bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat de zonnepanelen altijd goed worden ingepast in het landschap. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met de fysieke leefomgeving waarin de panelen worden geplaatst.  

Daarnaast is het streven van minimaal 50% lokaal eigendom in het kader van financiële participatie nu ook opgenomen voor zonneparken in landelijk gebied. 

Een andere wijziging gaat over de gebruiksduur van de zonnepanelen: deze moeten nu na maximaal 30 jaar worden verwijderd in plaats van na 25 jaar. Dit sluit beter aan bij de gemiddelde levensduur van panelen. 

Voor landbouw- of natuurgebieden gelden aanvullende regels. Zo mogen zonnepanelen alleen worden geplaatst op landbouwgrond in combinatie met een agrarische functie, als de grond minder geschikt is voor landbouw of wanneer op termijn sprake is van transitie naar een andere functie. Ook bij vermindering van netcongestie of wanneer er sprake is van efficiënter netwerkgebruik kan worden verkend of een zonnepark op landbouw- of natuurgronden mogelijk is.  

Voor bestaande projecten of gebieden waar al participatieprocessen voor zonnepanelen zijn gestart voordat de bestuurlijke afspraken werden gemaakt, geldt speciaal overgangsrecht. Gedeputeerde Staten kunnen aanvullende regels stellen.  

Bekijk hier de zonneladder(pdf,146 kB).

Reageren op de plannen

De voorgestelde aanpassingen worden meegenomen in de komende wijzigingsronde van de Omgevingsverordening Noord-Holland. In de Omgevingsverordening staan alle regels van de provincie op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. In de zomer gaan de wijzigingen ter inzage zodat iedereen erop kan reageren. Vanaf donderdag 20 juni t/m woensdag 31 juli liggen alle stukken ter inzage. Provinciale Staten stellen de wijzigingen naar verwachting eind 2024 vast, zodat deze per 1 januari 2025 in werking treden.  

Update 18 juni 2024, 16.25: Dit artikel is tekstueel aangepast met een alinea over het reageren op de plannen en de zonneladder is toegevoegd.