Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Terinzagelegging Windpark Waardpolder

  22 juni 2017Wabo/Waterwet, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning en waterwetvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een beschikking ingevolge de Waterwet ter inzage hebben gelegd.
 • Kennisgeving terinzagelegging Windpark Westeinde

  15 juni 2017Wabo, uitgebreide procedure, beschikking

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Kennisgeving ontwerp-Natuurbeheerplan 2018

  15 juni 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van donderdag 15 juni tot en met woensdag 26 juli 2017 het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 Provincie Noord-Holland ter inzage ligt.
 • Kennisgeving Ontwerp-luchthavenbesluit helihaven Loodswezen IJmuiden

  14 juni 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat vanaf 14 juni gedurende 6 weken voor een ieder het ontwerp-luchthavenbesluit helihaven Loodswezen IJmuiden, de m.e.r.-beoordelingsnotitie Milieueffecten helihaven Loodswezen IJmuiden en het besluit op de m.e.r.-beoordelingsnotitie ter inzage ligt.
 • Goedkeuring GS projectplan Prins Hendrikzanddijk Texel en terinzagelegging stukken

  08 juni 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 5.7 Waterwet bij het besluit van 6 juni 2017 goedkeuring hebben verleend aan het projectplan Prins Hendrikzanddijk Texel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en dat zij de volgende documenten ter inzage leggen:
 • Kennisgeving Inpassingsplan Brug Ouderkerk en besluit vaststellen hogere waarden

  07 juni 2017Provinciale Staten van Noord-Holland hebben bij besluit van 29 mei 2017 het Provinciaal Inpassingsplan Brug Ouderkerk (verder: het PIP) vastgesteld. Het PIP is onder andere, naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen, op ondergeschikte delen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpversie.
 • Provincie herijkt provinciale monumentenlijst Drechterland

  11 mei 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken om 2 provinciale monumenten in de gemeente Drechterland uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister. Dit is het 19e besluit in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst.

Uitgelicht