Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Besluit Aanwijzing zwemplekken 2017

  24 april 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 11 april 2017 het besluit genomen om voor het zwemseizoen 2017 1 nieuwe zwemplek aan te wijzen en 2 zwemplekken af te voeren. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan 1 zwemplek de functie zwemwater toe te kennen en daarnaast van 2 zwemplekken de functie zwemwater in te trekken.
 • Herstelbesluit, deel 1, Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ ter inzage

  20 april 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken hierbij bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ op 10 april 2017 gewijzigd hebben vastgesteld voor het kabeltracé ter hoogte van de Medemblikkersluisweg 2 te Middenmeer.
 • Kennisgeving Inpassingsplan HOV in ’t Gooi, Noord-Holland

  14 april 2017Provinciale Staten van Noord-Holland hebben bij besluit van 10 april 2017 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV in ’t Gooi (eerder vastgesteld op 3 oktober 2016) voor de tracédelen in Laren en Hilversum gewijzigd vastgesteld en vrijgegeven voor terinzagelegging.
 • Twee ontwerp Natura 2000-beheerplannen Duinen Kop van Noord-Holland

  30 maart 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 de ontwerp Natura 2000-beheerplannen voor de twee Natura 2000-gebieden Zwanenwater & Pettemerduinen, Duinen Den Helder-Callantsoog ter inzage liggen.
 • Ontwerp Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid

  30 maart 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 het ontwerp Natura 2000-beheerplan voor Kennemerland-Zuid ter inzage ligt.
 • Ontwerp Natura 2000-beheerplan Noordhollands Duinreservaat

  30 maart 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 het ontwerp Natura 2000-beheerplan voor het Noordhollands Duinreservaat ter inzage ligt.
 • Tervisielegging aanvraag Windpark Ferrum, Tata Steel scenario 3

  23 maart 2017Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Kennisgeving tervisielegging aanvraag Windpark Spuisluis

  23 maart 2017Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.

Uitgelicht