Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Terinzaggelegging: Natuurbeheerplan 2023

    (23 november 2022) Provinciale Staten van Noord-Holland hebben in overeenstemming met artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 op 21 november 2022 de definitieve versie van het Natuurbeheerplan 2023 en Nota van Beantwoording vastgesteld.
  • Kennisgeving Ontwerp-wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna

    (08 november 2022) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 november a.s. gedurende een termijn van 6 weken het ontwerp-wijzigingsplan 4 “tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna” ter inzage ligt. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen.
  • Terinzagelegging: Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen

    (31 oktober 2022) Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 oktober 2022 tot vaststelling van het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen nummer 1832243/1915114

Uitgelicht