Besluit vaststelling Hogere geluidgrenswaarden Stolperbrug te Schagen

(06 maart 2023)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat met ingang van 20 februari 2023 het besluit Hogere geluidgrenswaarden Stolperbrug is vastgesteld.

Inhoudelijke toelichting

De provincie Noord-Holland is voornemens om de Stolperbasculebrug (N248) te Schagen te vernieuwen. Om dit project juridisch-planologisch mogelijk te maken, is op 24 mei 2022 het bestemmingsplan Stolperbrug vastgesteld. In het kader van het bestemmingsplan is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gekeken of ten gevolge van de wijzigingen aan de N248, N503 en de Rijksweg bij ’t Zand de geluidbelasting toeneemt op geluidgevoelige bestemmingen.

Voor één woning, gelegen in de gemeente Schagen is er sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Uit paragraaf 4.1 van het geluidonderzoek blijkt dat deze woning gerealiseerd is in 2018 en planologisch mogelijk gemaakt is middels een bestemmingsplan uit 2016. Er is in het verleden ten onrechte geen hogere waarde vastgesteld voor deze woning ten gevolge van de N248. Hierdoor bedraagt de grenswaarde formeel 48 dB en dus niet de heersende hogere (huidige) geluidsbelasting van maximaal 52,76 dB. Deze omissie wordt met dit besluit hersteld.

Voorbereidingsprocedure

Het ontwerp van dit besluit heeft eerder, vanaf 1 december 2022, voor zes weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bij Gedeputeerde Staten. Er zijn deze periode geen zienswijzen ontvangen. Het besluit is vervolgens ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Bekendmaking

Het besluit tot vaststellen van hogere waarden kunt u na publicatie inzien op officiële bekendmakingen.

Beroep

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit.  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen ook beroep instellen. Om beroep in te stellen dient u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een beroepschrift te sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zie voor meer informatie: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/.

Uitgelicht

Documenten