Goedkeuringsbesluit projectplan Versterking Markermeerdijken

14 november 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 5.7 Waterwet bij het besluit van 30 oktober 2018 goedkeuring hebben verleend aan het projectplan Waterwet Versterking Markermeerdijken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en dat zij de volgende besluiten en bijbehorende documenten ter inzage leggen:

 • Goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 oktober 2018;
 • Projectplan op grond van de Waterwet van het college van hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met bijbehorende stukken, waaronder het Milieueffectrapport (MER);
 • Toetsingsadviezen van de Commissie voor de m.e.r. van 22 maart 2018 en 12 juli 2018;
 • Nota van Beantwoording Zienswijzen;
 • Omgevingsvergunning van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘het wijzigen van een provinciaal monument’ en ‘het vellen van een houtopstand’ met bijbehorende stukken, waaronder de Ruimtelijke Onderbouwing en de Rapportage Cultuurhistorie;
 • Verklaring van geen bedenkingen van Provinciale Staten van Noord-Holland op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • Vergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) op grond van de Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met bijbehorende stukken, waaronder de Passende Beoordeling;
 • Ontheffing soortenbescherming (flora en fauna) op grond van de Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met bijbehorende stukken, waaronder de Soortenbeschermingstoets;
 • Ontgrondingenvergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met bijbehorende stukken.

De versterking van de Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam zijn primaire waterkeringen. De Markermeerdijken zijn in beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Uit een keuring van de dijken is gebleken dat grote delen van de Markermeerdijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen zoals deze zijn vastgelegd in de Waterwet. Daarom is versterking van de Markermeerdijken noodzakelijk. De versterking vindt plaats op basis van de nieuwe normen die per 1 januari 2017 door een wijziging van de Waterwet van kracht zijn geworden. Het Rijk heeft deze dijkversterking opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

Het projectplan en het bijbehorend Milieueffectrapport (MER)

Het projectplan beschrijft op welke punten de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam (exclusief Durgerdam) tekort schieten en de wijze waarop de dijkvakken versterkt gaan worden. Ook beschrijft het projectplan hoe eventuele nadelige gevolgen worden voorkomen en beperkt.
Het MER geeft een uitvoerige beschrijving van de milieugevolgen die de mogelijke versterkingsoplossingen voor de diverse dijktrajecten kunnen hebben. Het MER bevat de essentiële informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Het projectplan is op grond van artikel 5.7 van de Waterwet goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Voor de uitvoering van het projectplan is een omgevingsvergunning vereist. Omdat sprake is van een provinciaal belang, is de omgevingsvergunning verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een verklaring van geen bedenkingen afgegeven op 8 oktober 2018.

Vergunning en Ontheffing Wet natuurbescherming

Voor het versterken van de Markermeerdijken zijn daarnaast een natuurvergunning en -ontheffing vereist. Deze zijn verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Ontgrondingenvergunning

Voor het graven van tijdelijke geulen in het Markermeer die nodig zijn voor de versterking van de Markermeerdijken, is door Rijkswaterstaat Midden Nederland (ministerie van I&W) een -vergunning op basis van de Ontgrondingenwet verleend.

Nota van Beantwoording Zienswijzen

De bij het project Markermeerdijken samenwerkende bestuursorganen hebben de beantwoording gecoördineerd van de zienswijzen die op hun ontwerpbesluit(en) zijn binnengekomen. De Nota van Beantwoording bevat een antwoord op elke ingediende zienswijze. Bij de beantwoording is vermeld of de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het projectplan, het Milieueffectrapport of de uitvoeringsbesluiten.

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Het projectplan Waterwet is voorbereid met toepassing van de projectprocedure, zoals vastgelegd in paragraaf 5.2 van de Waterwet. Op grond van artikel 5.8 Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de voorbereiding en de bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het Projectplan. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en de bekendmaking van de besluiten voor het project tussen de betrokken bevoegde gezagsinstanties af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.

Inzage

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de uitvoeringsbesluiten en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, van 14 november 2018 tot en met 27 december 2018, digitaal ter inzage. De omgevingsvergunning is ook digitaal te benaderen via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl

U kunt de stukken ook tijdens reguliere openingstijden digitaal inzien bij:

 • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (contactpersoon Rob Lunshof, telefoonnummer 023-5143331);
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC AZ  Heerhugowaard.

De papieren versie van de stukken kan tijdens de reguliere openingstijden worden ingezien bij:

 • Alliantie Markermeerdijken, Hoogedijk 1D, 1145PM te Katwoude;
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC AZ Heerhugowaard.

Hoe stelt u beroep in?

Belanghebbenden kunnen tot en met 27 december 2018 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift bevat uw naam en adres en geeft aan tegen welk besluit u beroep instelt. Het beroep is gemotiveerd, ondertekend en voorzien van een datum. Uitsluitend belanghebbenden die eerder een zienswijze over (één van) de ontwerpbesluiten hebben ingediend kunnen een beroepschrift indienen. Het recht van beroep komt ook die belanghebbende toe die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend.
Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien u beroep heeft ingesteld, kunt u een voorlopige voorziening vragen als uw belang zich verzet tegen een spoedige uitvoering van het project. Dit verzoek dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek voegt u een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten niet mogelijk is een pro-forma beroepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om binnen de beroepstermijn de gronden van hun beroep in te dienen.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op www.markermeerdijken.nl.

Uitgelicht

Goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet

(Indeling) Bijlagenboek

Ter onderbouwing van het Projectplan Waterwet en de uitvoeringsbesluiten (omgevingsvergunning, vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming en de Ontgrondingenvergunning) zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In het Projectplan, de vergunningen en ontheffing wordt verwezen naar de onderzoeken en/of achtergronddocumenten die ten grondslag liggen aan het betreffende besluit. Welke onderzoeken en achtergronddocumenten dit zijn, is te zien onder de betreffende besluiten.

Voor een volledig overzicht zijn alle onderzoeken gebundeld in een zogenoemd Bijlagenboek. Dit Bijlagenboek bevat een overzicht (‘Indeling Bijlagenboek’) waarop is weergegeven welk document bij welk besluit hoort. Het volledige Bijlagenboek met alle onderzoeken en achtergrondinformatie is opgenomen onder het Projectplan Waterwet omdat de meeste onderzoeken hierbij horen.

14 november 2018, pdf, 558kB Download dit bestand

Ontgrondingenvergunning

Adviezen Cie mer en Nota van Beantwoording