Kennisgeving Ontwerp Natuurbeheerplan 2023

(23 mei 2022)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 23 mei tot en met 3 juli 2022 het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 ter inzage ligt.

U kunt de stukken inzien.  

Inhoud ontwerp Natuurbeheerplan 2023

De provincie Noord-Holland hecht veel belang aan de bescherming en de ontwikkeling van de Noord-Hollandse natuur en het landschap en beschouwt dit als één van haar kerntaken. Bij de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer zijn veel partijen betrokken. De provincie stelt de kaders door een Natuurbeheerplan vast te stellen. Op basis van het Natuurbeheerplan kunnen beheerders bij de provincie een subsidie aanvragen voor de uitvoering van dit beheer. 

Het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 beschrijft de provinciale ambities voor het natuurbeheer in Noord-Holland en de wijze waarop deze ambities – in samenwerking met beheerders, vrijwilligers, gemeenten en waterschappen – kunnen worden gerealiseerd. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 bestaat uit een plan en een set kaarten.
Het kaartmateriaal – zowel de beheertypen- als de ambitiekaart – is geactualiseerd. Ook zijn technische correcties uitgevoerd, zodat de kaartgrenzen preciezer aansluiten bij de te beheren gebieden. Voor agrarisch natuurbeheer zijn de deelkaarten open grasland en open akker vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2022. De deelkaarten droge en natte dooradering zijn samengevoegd tot één deelkaart dooradering. Er is een nieuwe deelkaart voor klimaat toegevoegd.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling of wijziging van een Natuurbeheerplan is de algemene uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op grond van deze procedure heeft een ieder het recht om in de periode van de terinzagelegging schriftelijk of mondeling te reageren op het ontwerp-wijzigingsbesluit. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 ligt ter inzage van 23 mei tot en met 3 juli 2022.

U kunt de stukken en de kaarten inzien.

Om het plan bij de provincie Noord-Holland in te zien kunt u een afspraak maken met Mw M. Swüste, tel. 023-514 3350 of e-mail maartje.swuste@noord-holland.nl.

Indienen zienswijze

Indien u een zienswijze wilt indienen kunt u dit in de genoemde periode doen via een webformulier.
Wij verzoeken u uw zienswijze over kaarten te voorzien van duidelijk kaartmateriaal en kadastrale gegevens te vermelden. Uw schriftelijke zienswijze kunt u ook sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van mevrouw M. Swüste, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘Zaaknummer 1815408 Zienswijze ontwerp-Natuurbeheerplan 2023’.

Procedure

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. De ingediende zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de besluitvorming over het Natuurbeheerplan betrokken. Provinciale Staten van Noord-Holland stellen het definitieve Natuurbeheerplan medio november 2022 vast. Als indiener van een zienswijze ontvangt u na vaststelling bericht over de nota van beantwoording en over de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2023.

Vanaf medio november 2022 wordt de subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer en beheer van Landschapselementen opengesteld en kan subsidie worden aangevraagd. 

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de provincie Noord-Holland, mevrouw M. Swüste, tel: 023–514 3350, e-mail maartje.swuste@noord-holland.nl


 

Uitgelicht

Downloads