Kennisgeving Ontwerp-wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna

(08 november 2022)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 november a.s. gedurende een termijn van 6 weken het ontwerp-wijzigingsplan 4 “tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna” ter inzage ligt. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen.

Op 4 april 2016 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland (hierna PIP) vastgesteld. Het PIP is bij herstelbesluit van 10 april 2017 en 20 juli 2017 door Provinciale Staten gewijzigd vastgesteld. In het PIP is een ondergrondse 150kV-kabelverbinding voorzien tussen de stations Anna-Paulowna – Westwoud – Middenmeer – De Weel – Oterleek.

Op grond van artikel 8.1 van de regels van het PIP kunnen Gedeputeerde Staten onder voorwaarden een wijzigingsplan vaststellen om de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ te verschuiven ter plaatse van de aanduiding ‘wetgevingszone – wijzigingsgebied 1’. Van deze bevoegdheid zijn Gedeputeerde Staten voornemens gebruik te maken voor het tracé van de kabel tussen station Middenmeer en Anna Paulowna. Reden hiervoor is dat op dit traject op een aantal locaties de ligging van de ondergrondse kabels dient te worden aangepast vanwege te scherpe bochten in het oorspronkelijke tracé.

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Gedeputeerde Staten hebben op basis van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling (die onderdeel uitmaakt van het ontwerp wijzigingsplan 4) besloten geen MER op te stellen. Er zijn geen significante negatieve milieueffecten te verwachten door uitvoering van voorliggend wijzigingsplan. Dit besluit ligt eveneens voor 6 weken ter inzage en hiertegen kan een ieder eveneens een zienswijze indienen.

Terinzagelegging

Het ontwerp wijzigingsplan 4 en het besluit op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling liggen vanaf 9 november 2022 tot en met 20 december 2022 voor iedereen digitaal ter inzage bij de provincie Noord-Holland.

De stukken vindt u vanaf 9 november 2022 online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Een ieder kan binnen 6 weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging zienswijzen over het ontwerp-wijzigingsplan en aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling indienen. Deze zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming ten aanzien van het wijzigingsplan. 

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
o.v.v. zaaknummer 1911805
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Vermeld daarbij:

  • Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat.
  • De inhoud van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze desgewenst mondeling naar voren brengen door contact op te nemen met Info DIV, 023-514 44 40 of via info.div@noord-holland.nl.

Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.9927.WP4netuitbrkopnh-ON01

Crisis- en Herstelwet

Op het wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna is de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het wijzigingsplan. De CHW is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.
 

Uitgelicht