Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan 3 tracé De Weel – Middenmeer, PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland

(24 mei 2022)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 mei 2022 gedurende een termijn van 6 weken het vastgestelde wijzigingsplan 3 tracé De Weel – Middenmeer ter inzage ligt.

Vastgesteld wijzigingsplan 3 tracé 150kV kabel De Weel - Middenmeer

Op 4 april 2016 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland (hierna PIP) vastgesteld. Het PIP is bij herstelbesluit van 10 april 2017 en 20 juli 2017 door Provinciale Staten gewijzigd vastgesteld. In het PIP is een ondergrondse 150kV-kabelverbinding voorzien tussen de stations Anna-Paulowna – Westwoud – Middenmeer – De Weel – Oterleek.

Op grond van artikel 8.1 van de regels van het PIP hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid onder voorwaarden een wijzigingsplan vast te stellen waarin de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ binnen de grenzen van het PIP is verschoven. Van deze bevoegdheid zijn Gedeputeerde Staten voornemens gebruik te maken voor het tracé van de kabel tussen station De Weel en station Middenmeer. Reden voor dit wijzigingsplan is dat op enkele plekken bij de uitwerking van het ontwerp van de kabel geringe aanpassingen van het tracé noodzakelijk is.

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan 3 ligt vanaf 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 voor iedereen digitaal ter inzage.

De stukken vindt u vanaf 25 mei 2022 online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Van 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan 3 kenbaar te maken;
  • een belanghebbende (rechts)persoon bij het besluit naar aanleiding van de uitspraak ECLI:EU:C:2021:7 (Hof van Justitie van de Europese Unie) en 202003081/1/R3 (Raad van State).

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college van Gedeputeerde Staten treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.9927. WP3netuitbrkopnh-VG01

Crisis- en Herstelwet

Op het wijzigingsplan 3 tracé 150kV kabel De Weel - Middenmeer is de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het wijzigingsplan. De CHW is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Uitgelicht