Ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 ter inzage leggen van vrijdag 28 juni tot en met donderdag 8 augustus 2024.

Het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 betreft de volgende wijzigingen:

  • aanpassingen in de samenstelling van het algemeen bestuur in verband met de gewijzigde Waterschapswet (schrappen van geborgde zetels bedrijven);
  • de kaart waarop het gebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is aangegeven;
  • de benaming van bestuursorganen binnen het waterschap;
  • enkele tekstuele wijzigingen in verband met de Omgevingswet.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende toelichting en kaartbijlage inzien?

Het ontwerpbesluit ligt van vrijdag 28 juni tot en met donderdag 8 augustus 2024 voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbesluit met bijbehorende documenten zijn rechts op deze pagina in te zien.

Indien u het besluit op papier bij de provincie Noord-Holland wil inzien of voor nadere inlichtingen kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 023 514 38 53 of via Inspraak-Reglement-AGV@noord-holland.nl.

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling indienen.
Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit op onderdelen. Provinciale Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht stellen uiteindelijk het besluit vast.

Een schriftelijke zienswijze zendt u, onder vermelding van nummer 2206928/2257003, aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres Inspraak-Reglement-AGV@noord-holland.nl
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 023 514 38 53, waarbij u vermeldt dat u een mondelinge zienswijze wil indienen ten aanzien van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.