Terinzagelegging 4 ontwerp-Natura 2000-beheerplannen Laag Holland

(16 maart 2023)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming bekend dat met ingang van 17 maart 2023 gedurende 6 weken het volgende ter inzage ligt: ontwerp-Natura 2000-beheerplan Polder Westzaan; ontwerp-Natura 2000-beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder; ontwerp-Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en ontwerp-Natura 2000-beheerplan Eilandspolder. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 7 maart 2023 ontwerp-Natura 2000-beheerplannen vastgesteld voor de volgende Natura 2000-gebieden: “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en “Eilandspolder”.

Om een papieren plan bij de provincie Noord-Holland in te zien of voor nadere inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar natura2000@noord-holland.nl.
De Passende Beoordelingen van het ganzenbeheer zijn hier te vinden.

Zienswijze indienen

De zienswijzetermijn loopt van 17 maart 2023 tot en met 27 april 2023. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen op één of meerdere van de ontwerp-beheerplannen.

Op de begrenzing en de Natura 2000-doelen kan niet worden ingesproken. Deze zijn door de staatssecretaris van Economische Zaken al eerder vastgesteld bij de definitieve aanwijzing van de gebieden.

Uw zienswijze kunt u vanaf 17 maart digitaal verzenden via dit webformulier.

Indien u niet beschikt over internet, kunt u uw zienswijze ook sturen aan Gedeputeerde Staten, ter attentie van mevrouw S. Kuijs, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘Zaaknummer 1929352 Zienswijze ontwerp-Natura 2000–beheerplan in Laag Holland’.