Terinzagelegging PIP Cruquiusbrug

(03 mei 2021)

Op maandag 12 april 2021 hebben Provinciale staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van beantwoording voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug N201 in Heemstede vastgesteld. De brug in de N201 tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede is aan vervanging toe.

De provincie grijpt de gelegenheid aan om bij de bouw haar duurzaamheidsambities te verwezenlijken. De nieuwe brug wordt in 2022 geheel energieneutraal en circulair gebouwd.
De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Aan de westelijke brug richting Hoofddorp vindt groot onderhoud plaats. Met de aanpassingen aan de brug wordt de doorstroming van het wegverkeer op de N201 verbeterd.

Ontwerp PIP

Het ontwerp-PIP heeft vanaf 4 september 2020 voor zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging is er wekelijks een telefonisch spreekuur georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden. In totaal zijn er 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp op enkele punten aangepast. Zo hoeft er minder grond aangekocht te worden, omdat er geen watergang meer verplaatst hoeft te worden en ligt er een voorstel voor het gebruik van een extra vaarpassage om de veiligheid voor het vaarverkeer te verbeteren. Ook wordt in de toelichting uitgelegd dat er minder bomen gekapt hoeven te worden.

PIP inzien

Het PIP Cruquiusbrug ligt vanaf maandag 3 mei 6 weken ter inzage via de provinciale website, via www.ruimtelijkeplannen.nl en in de gemeentehuizen van Heemstede en Haarlemmermeer.

Verdere procedure

In de periode van maandag 3 mei 2021 tot maandag 14 juni 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan eenieder beroep instellen.

Terinzagelegging-PIP

Het PIP en bijbehorende stukken liggen op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8  van de Wet ruimtelijk ordening (Wro) vanaf maandag 3 mei 2021 gedurende 6 weken tot maandag 14 juni 2021 ter inzage.
Het PIP en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.9927.IPCRUQUIUSBRUG-VG01.

Het PIP en de bijbehorende stukken kunt u ook op papier raadplegen:

  • Bij de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-5144440 of via info.div@noord-holland.nl onder vermelding van PIP Cruquiusbrug.
  • Gemeentehuis Heemstede: uitsluitend op afspraak
  • Gemeentehuis Haarlemmermeer: uitsluitend op afspraak

Indienen beroep gewijzigd vastgesteld PIP

In de periode van maandag 3 mei 2021 tot maandag 14 juni 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan eenieder beroep instellen.
Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van Pip Cruquiusbrug
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:
a) Naam en adres;
b) Dagtekening;
c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en Herstelwet

Op het PIP is de Crisis-en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.  De procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De Chw is te raadplegen op https://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/2020-02-28. Ook gaat paragraaf 1.4 van de Toelichting van het PIP over de Crisis- en herstelwet.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.