Terinzagelegging ontwerplijst zwemlocaties Noord-Holland 2020

(09 januari 2020)

Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemlocaties in oppervlaktewater aan op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met aantallen zwemmers, waterkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de locaties.

Op 10 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerplijst voor het zwemseizoen 2020 vastgesteld. Ten opzichte van 2019 is de enige wijziging dat de locatie Strand de Strook (Loosdrechtse Plas) is gesplitst in twee delen vanwege geconstateerde verschillen in waterkwaliteit. Hierdoor kan specifieker worden gewaarschuwd bij vóórkomen van blauwalg of bacteriën.

De link naar de ontwerplijst zwemlocaties vindt u rechtsboven op deze pagina.
Informatie over de afzonderlijke locaties is te vinden op www.zwemwater.nl.

Ingezetenen van de Provincie Noord-Holland en overige belanghebbenden kunnen tot en met 19 februari 2020 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Deze zendt u, onder vermelding van nummer 1322913/1322925, aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
t.a.v. dhr. J. van Brussel
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

of naar het emailadres brusselj@noord-holland.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. J. van Brussel, tel. 023 – 514 37 20.

 

Uitgelicht

Downloads