Weblog: Een schone, gezonde en fijne leefomgeving

(23 juni 2017)

Ieder mens heeft recht op de hoogst mogelijke standaard van gezondheid. Dit hebben we in Nederland - en ook in Europa - wettelijk vastgelegd. Een Provinciale Milieuverordening (PMV) helpt ons hier bij.

De PMV is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en wordt regelmatig gewijzigd en geactualiseerd. Zo kunnen wij Noord-Hollandse aangelegenheden goed regelen. Denk hierbij aan afvalwater, stortplaatsen, stiltegebieden of varend ontgassen voor binnenschepen. 

Varend ontgassen

Voor dat laatste, het varend ontgassen, hebben we op 1 maart de PMV geactualiseerd. Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht hadden namelijk al een verbod op varend ontgassen. Dus, wanneer als wij als Noord-Holaland niets hadden geregeld, waren we een vrijhaven geworden voor vervuilende schepen. Het duurt nog lang voordat er een landelijk verbod komt, dus hebben we dit in de PMV vastgelegd. Zodat onze inwoners beter beschermd worden tegen sterk vervuilende benzeenhoudende koolwaterstoffen. 

Stil is echt stil

Ons stiltegebiedenbeleid hebben we ook vastgelegd in de PMV. Een stiltegebied is een gebied dat zoveel mogelijk stil wordt gehouden en waarin geluiden van flora en fauna overheersen. We hebben op dit moment 39 stiltegebieden. Om deze daadwerkelijk te kunnen handhaven splitsen ze we op in 15 Topstiltegebieden en 21 Oasegebieden. Ik vind het belangrijk dat we met z’n allen weten waar we aan toe zijn als we ons in een stiltegebied bevinden. En hier op handhaven. Zodat stil ook echt stil is.

Veilig paardrijden

Wat we in Nederland ook goed geregeld hebben zijn de regels om onze bodem te beschermen. Hier hebben we de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit Bodemkwaliteit voor. Als provincie zijn we bevoegd gezag. Een instrument uit de Wbb om gezondheid te waarborgen is de zorgplicht. Hier heb ik nu mee te maken in het geval van manege Rusthof in Heemstede. Dit heeft veel aandacht in de media gekregen. Door baggerwerkzaamheden, uitgevoerd door een onderaannemer, is op hun grondgebied asbest terecht gekomen. Een serieuze zaak, waar de provincie haar betrokkenheid heeft getoond en invulling heeft gegeven aan haar zorgplicht. We beginnen spoedig met het opruimen van een groot deel van het asbest. We laten daarna de GGD een toets doen, zodat de bodemkwaliteit ook voor de toekomst geborgd is en kinderen en volwassenen er veilig kunnen paardrijden.

Een goede lucht. Stilte waar nodig. Een schone bodem. Ik ben blij dat ik er een bijdrage aan mag leveren. 

Adnan Tekin
23 juni 2017
 

Uitgelicht

Portretfoto Adnan Tekin