Financiën

De provincie werkt met gemeenschapsgeld: inkomsten uit belastingen en rijksbijdragen. Dit geld gebruikt zij om het beleid uit te voeren. De hoofdpunten van het beleid staan in het coalitieakkoord, dat elke 4 jaar wordt gemaakt. De provincie maakt jaarlijks een begroting en legt in het jaarverslag verantwoording af van haar uitgaven.

Recente jaarverslagen, begrotingen en zomernota's zijn digitaal te raadplegen via de financiële portal van de provincie.  

Begroting

Jaarlijks stellen Provinciale Staten de begroting voor het komende jaar vast. U ziet hier in een oogopslag waar de provincie haar geld aan uitgeeft:

Begroting 2022 op YouTube
Bekijk de animatie 'Begroting 2022 in 1,5e minuut op YouTube

Jaarverslag

Het jaarverslag en de jaarrekening vormen samen de jaarstukken. Hiermee legt de provincie verantwoording af voor haar uitgaven.

Animatie jaarstukken op YouTube
Bekijk de animatie 'Jaarstukken in 1,5e minuut' op YouTube

Kaderbrief

In de Kaderbrief staat hoeveel geld de volgende jaren beschikbaar komt voor gewenste beleidsontwikkelingen in Noord-Holland. Ook legt het college van Gedeputeerde Staten in de Kaderbrief aan Provinciale Staten voor welke keuzes zij kunnen maken voor de programmabegroting en de meerjarenraming.

Zomernota

In de Zomernota staat welke afwijkingen van de begroting het college van Gedeputeerde Staten verwacht voor het lopende begrotingsjaar. Dit kunnen zowel beleidsmatige als financiële afwijkingen zijn.

Uitgelicht